Skrivregler och språkriktighet

Borgå domkyrka men Borgås stadsdirektör
Nordiska ortnamn som slutar på en vokal får inte något genitiv-s i fasta uttryck som har tydlig namnkaraktär.Det het... Läs mer

Nya, känsliga, tillgängliga, öppna data
Data är ett pluralt ord, även om det ibland används i singular form. Vi rekommenderar att medierna använder plural f... Läs mer

Dubbelt så, hälften så och gånger så
Vi har all anledning att använda dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för  ”dubbelt större”, ... Läs mer

Att se fram emot något framemot natten
I uttrycket se fram emot något skrivs fram emot i två ord. Exempel: Jag ser fram emot semestern. När framemot anvä... Läs mer

Mängd och storleksord med på/av
Med mängd- och storleksord används vanligen prepositionerna på och av. En allmän regel är att prepositionen p... Läs mer

Att sätta, lägga, ställa, stoppa, sticka, hänga
Det som blir liggande lägger man, det som blir stående ställer man och det som blir hängande hänger man (upp). I m... Läs mer

Tal skrivna med bokstäver skrivs oftast ihop
Tal under en miljon skrivs i ett ord: trettiofyra, tvåhundrafemtiosju, fyratusen, sexhundranittiotretusen.      ... Läs mer

Förkortningarna rf och Ab oftast onödiga
Förkortningarna för registrerad förening (rf, r.f.) och aktiebolag (Ab, Oy, AB) behöver oftast inte skrivas ut i med... Läs mer

Förkortningen tf
Tf är en vedertagen förkortning med betydelsen 'tillfällig', 'inte ordinarie'.Tf kan utläsas bokstav för bokstav /t... Läs mer

Lite eller litet?
Det heter ett litet päron, men äter man litet eller lite mat?   Adjektivet liten böjs liten, litet och ska alltid ... Läs mer

Historiska händelser får liten begynnelsebokstav
Enligt Svenska skrivregler ska historiska händelser och perioder skrivas med liten begynnelsebokstav: vinterkriget, fin... Läs mer

Mer/mera och fler/flera
Vad är det egentligen för skillnad mellan orden mer, mera och fler, flera? Låt oss reda ut det.   Använd mer(a) o... Läs mer

Såsom eller så som
Såsom skrivs ihop när det betyder: 1. liksom: Han är internationellt efterlyst, såsom sin bror. 2. i rollen som:... Läs mer

EU-valdebatt skrivs utan s i fogen
Ska det heta EU-valdebatt eller EU-valsdebatt? Reglerna förespråkar egentligen ett foge-s i den här typen av sammans... Läs mer

Mindre ägg – eller färre?
Ett fel som ofta förekommer är sammanblandning av storlek och antal, typ "åskådarna var mindre än väntat", "Mindre... Läs mer

Ändå har betydelse
Synonymer till ordet ändå är bland annat i alla fall, trots allt, likväl, likafullt. Var uppmärksam då du använ... Läs mer

Förhålla sig neutral och ställa sig positiv
De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det heter alltså De ställ... Läs mer

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan saknas eller placeras... Läs mer

Så skriver vi namn och benämningar
Namn på myndigheter och ämbetsverk samt avdelningar och enheter inom en myndighet skrivs lite olika beroende på deras... Läs mer

Fotbollseuropa och Sommarhangö
Sammansättningar där efterleden är ett namn skrivs ihop med stor begynnelsebokstav. Skriv Fotbollseuropa, Hockeyfin... Läs mer

Förkortning av vissa enhets- och måttbeteckningar
Vi skriver pH, dB och kHz. Inleder du en mening med de här förkortningarna behåller de sitt skrivsätt med liten bo... Läs mer

Måttenheter och ämnen bildade av namn
Måttenheter skrivs i allmänhet med liten begynnelsebokstav, även om de är bildade av egennamn: ampere, becquerel, d... Läs mer

Öar – på eller i?
När vi talar om öar och ögrupper och om länder och självstyrda områden som består av öar använder vi oftast pre... Läs mer

På en våning
Det heter på en våning på svenska, fastän det heter kerroksessa på finska.   Exempel: Det brann i en bostad ... Läs mer

Fullmäktige och fullmäktigeledamot
Språkrådet i Sverige har reviderat sin rekommendation om hur ordet fullmäktige ska användas. Så här lyder rekommen... Läs mer

Hen
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som bland annat har kommit till för att förenkla språkbruket när man ... Läs mer

Cedilj i franska namn
Lägg märke till den lilla "slängen" under c:et i namn som François och Moçambique. Det hakliknande tecknet kallas ... Läs mer

Vanliga förkortningar som skrivs gement
Vissa initialförkortningar introduceras normalt i versal form. När de blir vanliga i språkbruket bör de i stället s... Läs mer

Uttryck som skrivs ihop
Sammanskrivning rekommenderas i följande uttryck:  alltföralltihopalltmer(a)alltsedan   densamma desamma detsamma... Läs mer

Förkortning av titlar
Fastän förkortningar av akademiska titlar och examenstitlar är vanliga i skriven text (PD, pol.mag., jur.lic.) är de... Läs mer

ETA, IRA, USA, CIA, CNN, BBC, PLO, SAS
Huvudregeln är att initialförkortningar som stavas versalt uttalas bokstav för bokstav; USA, IRA, CNN, BBC.   När... Läs mer

Följande
Följande kan stå både framför och efter ett substantiv, följande utgångspunkter eller utgångspunkterna är följa... Läs mer

Uttryck som skrivs isär
Särskrivning rekommenderas i följande uttryck: allt flerde där, de härden där, det här det där, det här efter h... Läs mer

Titlar – bestämd eller obestämd form
Egentliga titlar placeras i obestämd form framför huvudordet: general NN, doktor MM, agronom ÖÖ och verkställande d... Läs mer

Neutrum av vissa adjektiv
Adjektivet böjs enligt sitt huvudord så att bestämningen till ett ett-ord får ändelsen -t: ett rött hus, ett gr... Läs mer

Veckodagar – förkortning
Veckodagarnas namn kan ibland behöva förkortas. Det vanligaste sättet är att stryka efterledet -dag och skriva mån.... Läs mer

Man – böjning
Man ska inte gärna böjas i plural. I formell stil heter det: man var övertygad om att metoden var effektiv. Man + pl... Läs mer

Folk – böjning
När folk i betydelsen människor i allmänhet står som subjekt är pluralböjning det enda tänkbara: folk är medvet... Läs mer

A- eller e-form av adjektiv
När adjektivet syftar på en man kan vi antingen böja det med -e: den skicklige backhopparen, vår nye presidentkandi... Läs mer

Ändra och förändra
Uttryck som "vädret ändrar" och "situationen ändrar" är inte korrekt svenska. Det bör i stället heta: vädret fö... Läs mer

Sin eller hans
Traditionellt syftar sin, sitt, sina på subjektet i samma sats: han hämtade sin väska, medan hans, hennes, dess, der... Läs mer

Kemiska beteckningar
Kemiska beteckningar skrivs med versal begynnelsebokstav: hemoglobin har således beteckningen Hb.... Läs mer

Skiljetecken: Utropstecken
Utropstecken sätts ut efter meningar som är avsedda som utrop, uppmaningar, önskningar, tilltal, hälsningar och likn... Läs mer

Skiljetecken: Frågetecken
Direkt fråga avslutas med frågetecken. Frågetecken sätts ut också mitt i en mening: Vad ska ni göra? frågade han.... Läs mer

Ordningstal
När ordningstal skrivs med siffror följs de av kolon och ordningstalets sista bokstav: 1:a plats, 2:a personen, 3:e g... Läs mer

Prepositionen över
Besvära sig över ett beslut. Intyg över (eller om) något. Vinna över någon eller något Översikt av (även öv... Läs mer

Prepositionen vid
Byråchef vid X-byrån eller chef för X-byrån (inte "byråchef för X-byrån"). Lagen träder i kraft vid ingången a... Läs mer

Prepositionen utom
Alla utom ordföranden eller alla andra än ordföranden (inte "alla andra utom"...).... Läs mer

Prepositionen ur
Betala ur en fond, men betala av statsmedel. Ge ut uppgifter ur ett register. Märk: framgå av något (inte "ur"). ... Läs mer

Språkliga gränser
Ibland lägger vi till gränser för att understryka någonting: städa upp i rummet, ät upp maten, drick upp alltsa... Läs mer

Själv – betydelse
Med själv förstår man att på egen hand klara sig, reda sig, sköta sig: han klarar sig själv, treåringarna både ... Läs mer

Själv – böjning
Regeln är att själv är adjektiviskt och kongruensböjs enligt genus, species och numerus: solen själv, själva sol... Läs mer

Hashtagg, fyrkant eller nummertecken
Tecknet # kallas i datasammanhang hashtagg eller hashtecken på svenska, av engelskans hashtag. Engelskans hash betyder ... Läs mer

Prepositionen under
Förbjuden för barn under 15 år (inte "förbjuden under 15 år" eller förbjuden för "under femtonåringar/under fem... Läs mer

Prepositionen mot
Ett förbud mot att göra något. Strida mot lagen (men: stå i strid med lagen). Förlora mot (inte "åt") någon. ... Läs mer

Prepositionen mellan
Mellan konstrueras med och, inte med "samt". Om det finns flera parter på ena sidan kan man inte skriva "mellan A och ... Läs mer

Prepositionen inom
Elevkåren väljer inom sig (inte "bland sig") en representant till ...Däremot heter det: Eleverna väljer bland si... Läs mer

Prepositionen hos
Göra en ansökan hos (ansöka hos) en myndighet (inte "till").   Överklaga/anföra besvär hos (även i) en domsto... Läs mer

Homo- som förled
Ordet homosexuell eller homosexualitet ska ogärna förkortas till homosex- (som i "homosexäktenskap", "homosexfrå... Läs mer

Orsaken till eller bara varför
Säg orsaken till att han blev sjuk eller varför han blev sjuk ...Säg orsaken till att hon sa ..., skälet till att... Läs mer

Hur engelska lånord anpassas i svenskan
Engelska lånord behöver ofta anpassas för att stämma överens med svensk böjning och stavning och svenskt uttal. Fo... Läs mer

Väderstreck
För de fyra huvudväderstrecken har vi dubbla benämningar, dels norr, söder, öster och väster, dels nord, syd, ost/... Läs mer

Ska och skulle
Förslag eller önskemål i bisatsen I en bisats som uttrycker förslag eller önskemål använder vi skulle när predi... Läs mer

Mors dag, valborg och lucia
Helgdagar och kalenderdagar skrivs i huvudsak med små bokstäver: första maj, mors dag, kvinnodagen, pingstdagen, pås... Läs mer

Ord bildade av namn
Sammansättningar med egennamn som förled får stor bokstav: Helsingforsavtalet, Londonkorrespondent, Åbotidning, Ness... Läs mer

Europaväg och riksväg
Benämningar på riksvägar är inte egennamn. Därför blir det liten begynnelsebokstav på riksväg, ringväg, stamvä... Läs mer

Typografiska avvikelser
Namn på företag och organisationer ska i regel återges i deras officiella form. Men uppenbara typografiska avvikelser... Läs mer

Prepositionen genom
Genom försorg av X eller X:s försorg (inte "på försorg av"). Vanligen räcker det med bara av X (som motsvaring ti... Läs mer

Prepositionen från
Lagen tillämpas från årsskiftet (inte "från och med"; årsskiftet är ingen tidsrymd). Lagen träder i kraft vid å... Läs mer

Framför
Föredra något framför något annat – hellre än det finlandssvenska "framom". Prepositioner på -om är föråldra... Läs mer

Skiljetecken: Tankstreck
Tankstreck (–) är ett streck som är något längre än ett bindestreck (-). Många datorprogram saknar särskilt tan... Läs mer

Skrivtecken: Bindestreck
Tecknet används: – vid sammansättningar med siffror, förkortningar eller flerordiga uttryck30-årsdag, 100-årsjub... Läs mer

Skrivtecken: Citattecken
Använd citattecken sparsamt. Tecknet används för att markera citat och repliker. Citatet kan bestå av ett enda ord ... Läs mer

Skiljetecken: Semikolon
Semikolon kan användas som förstärkt komma eller en försvagad punkt. Semikolon binder två huvudsatser som har ett ... Läs mer

Prepositionen efter
Sträva efter något (inte "till"). Jämför eftersträva.... Läs mer

På Sri Lanka
Valet av preposition framför namn på öar vacklar. Catharina Grünbaum rekommenderar att man skriver på Sri Lanka oc... Läs mer

På och i Haiti
Haiti är inte bara en del av ön Hispaniola utan också en republik. Använd prepositionen i när texten handlar om ... Läs mer

Ost, öst
Både ost och öst är språkligt korrekta men ost används oftare i väderrapporteringen: – det blåser ostliga vinda... Läs mer

Över- plus adjektiv
I svenskan förekommer det bara några sammansättningar på över- plus ett adjektiv i betydelsen mycket, synnerligen o... Läs mer

Skiljetecken: Kolon
Använd kolon:   – framför direkt anföring Han sade: Jag kommer i kväll. Notera att ordet efter kolon då har... Läs mer

Skiljetecken: Kommatecken
Komma sätts där tydligheten kräver det. Kommatera: – före och efter en inskjuten bisats Den norra regionen, s... Läs mer

Gruppering av stora tal
Stora tal som skrivs med siffror delas för tydlighetens skull upp i tresiffriga grupper räknat från höger. Grupperna... Läs mer

Ingen preposition
Föreslå någon något (t.ex. kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ...) Anmäla, kungöra, meddela, tillkännag... Läs mer

Mängduttryck
Mängden anges ibland med fraser som ett par, en del, en handfull, ett antal, ett flertal/flertalet, hälften och så v... Läs mer

Se på/i tv
Det heter antingen se något på tv eller se något i tv. När direkt objekt saknas heter det se/titta på tv.... Läs mer

Euro
Euro böjs normalt inte i pluralis. Efter belopp står euro alltid i obestämd form singularis: En biobiljett kostar 8 e... Läs mer

Prepositionen åt
Två åt gången (inte "i gången").   Observera att "sälja något åt n&... Läs mer

Prepositionen till
Ringa, skriva till någon ("ringa åt", "skriva åt" betyder i princip ringa/skriva för någons... Läs mer

Prepositionen på
På ersätter å utom i uttrycken å ena sidan, å andra sidan: på A:s vägnar, mötet hålls på restaurang Glada Kock... Läs mer

Prepositionen om
Två gånger om dagen, om dygnet, om året (inte "i"; däremot i minuten, timmen, veckan, månaden). Ett intyg om eller... Läs mer

Sammansättningar med chef
Sammansättningar med chef får ett foge-s: chefsläkare, chefstränare, chefssekreterare, chefsställning och så vida... Läs mer

Fler, flera
Fler och flera är synonyma i jämförande betydelse: Det finns fler(a) ormar i år än i fjol.   Fler och flera anv... Läs mer

Kontakt med
Observera denna preposition som ofta blir fel i hastigheten: Det heter kontakter med, inte "till": Kontakten med kollege... Läs mer

Så framåtsyftande
När så står ensamt syftar det framåt, och det går bra att säga till exempel "slut på nyheterna – så vädret", ... Läs mer

Prepositionen med
Med anledning av, med stöd av, med avseende på, med hänsyn till (inte "i"; se även språkrådet om prepositionen i).... Läs mer

Prepositionen i
Regionförvaltningsverket i Södra Finland (inte "Södra Finlands regionförvaltningsverk"). Men: Helsingfors hovrätt, ... Läs mer

Före, innan, inte förrän
Man kan skriva: Jag måste städa före helgen.Jag måste städa innan helgen.Jag måste städa innan vi får gäster. ... Läs mer

Prepositionen för
Redogöra, redogörelse för (inte "om") något. Redovisa för något; redovisning för e... Läs mer

Om dagen, åt gången, av misstag
Observera att det heter om dagen, om dygnet, om året Däremot heter det i minuten, i timmen, i veckan, i månaden. Skri... Läs mer

Dess och deras
Dess är genitivformen av den och det och syftar tillbaka på ett ord i singular:– Naturkatastrofen i Sydostasien med ... Läs mer

Egen, eget, egna
När adjektivet egen uttrycker ägande böjs det inte i obestämd form singularis, hans egen bil, mitt eget rum. Egen be... Läs mer

Prepositionen av
Ett antal av 100. Till ett belopp av 500 euro (men annars: ett belopp på 500 euro) Ett värde av 500 euro. En ålder... Läs mer

Ministerier
Namnen på centrala myndigheter och andra offentliga organ som verkar i hela landet skrivs med stor bokstav. Detta gäll... Läs mer

Genus hos namn
Alla personnamn har genus utrum (en-genus). Det har också namn på husdjur och båtar.   Exempel:– Den osänkbar... Läs mer

Förkortning av politiska partier
Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokst... Läs mer

Tack vare, på grund av
På grund av och till följd av anger orsaken: – På grund av den stränga vintern var uppvärmningskostnaderna högr... Läs mer

Böjda förkortningar
Sätt ut kolon före alla typer av ändelser som läggs till tal och initialförkortningar som uttalas bokstav för boks... Läs mer

Förkortningar som ord
Etablerade initialförkortningar som används som ord skrivs med små bokstäver: adhd, cd, dvd, bnp, mc, pc, sms, tv, v... Läs mer

Förkortningar som namn
Namn som bildats med initialer och uttalas bokstav för bokstav skrivs med versaler utan punkt: EU, FN, USA, FNB, JO (j... Läs mer

Prepositionerna åt, till, för, utelämnad preposition
Prepositionen tillVid skriva, ringa och betala ska vi använda till: ring till mig vid tillfälle eller ring mi... Läs mer

Rätt preposition
Ansöka om/söka asyl Avge misstroendevotum mot regeringen Fattas på listan, inte "från" Få hälsningar från, inte ... Läs mer

Förkortning i sammansättning
När en förkortning ingår som ett led i en sammansättning sätts bindestreck ut mellan lederna: p-plats, u-land, fotb... Läs mer

Dubbelvokal
Enligt finskans stavningsregler måste ett bindestreck sättas ut när två likadana vokaler möts i en sammansättning.... Läs mer

Formellt då
När man använder ordet då i betydelsen eftersom får texten en onödigt formell prägel. Dessutom kan betydelsen bli ... Läs mer

Tidsintervall
Tidsintervall kan anges på följande sätt: (den) 5–10 oktober 2011 (den) 5 oktober–16 november 2011 (den) 15 dece... Läs mer

Tills eller till dess
Undvik uttrycket "tills dess". Tills är ursprungligen en sammandragning av till och dess, och därför är "tills dess"... Läs mer

Genitiv
Finskans genitiv är ofta svår att översätta. Försök komma ihåg att den så kallade s-genitiven i svenskan i dag... Läs mer

Ordföljd
Den kanske vanligaste platsen för ord som anger tid, sätt och rum i en huvudsats i svenskan är antingen först eller ... Läs mer

Inget bindestreck i friidrott
Det händer att man ser ett bindestreck i ord som har två likadana vokaler efter varandra, som friidrott och ekoodling,... Läs mer

Igen i slutet av satsen
Se upp med placeringen av ordet igen. I finlandssvenskan smyger det sig ofta in i mitten av satsen, trots att ordet norm... Läs mer

Hivvirus och aids
Det heter hivvirus eller hiv, inte "hi-virus".Det kan tyckas som en fördubbling att ha bokstaven v för virus i förled... Läs mer

Skrivtecken: Snedstreck
Tecknet / heter snedstreck på svenska. Använd inte det engelska ordet slash. Snedstreck skrivs utan mellanslag före ... Läs mer

Redan i stället för ännu
Ordet ännu har i allmänsvenskt språkbruk i stort sett samma betydelse som fortfarande, det vill säga att någonting ... Läs mer

Gruppgenitiv
Om två eller flera namn bildar en enhet får bara det sista ledet genitivändelsen -s: Björn och Bennys nya musikal, W... Läs mer

Centrum, faktum, forum
Ord på -um böjs:   ett centrum, centrumet, flera centrum, de där centrumen ett faktum, faktumet, flera faktum ell... Läs mer

Skiljetecken: Tre punkter ...
Då man använder tre punkter för att markera att en mening är oavslutad ska det vara mellanslag före och efter punkt... Läs mer

Sjukdomar
Namn på syndrom, sjukdomar, sjukdomstillstånd och virus skrivs med liten begynnelsebokstav även om de innehåller ege... Läs mer

Undvik förkortningar
Också vanliga förkortningar som bl.a., t.ex., m.m., osv., dvs., s.k., t.o.m., fr.o.m. stör och försvårar läsningen... Läs mer

Särskrivning av sammanskrivning
Särskrivningar av sammansatta ord förekommer ofta i alla slags texter och är det vanligaste skrivfelet hos både sven... Läs mer

Flerordsuttryck
Sammansatta ord ska skrivas i ett ord: nyhetsartikel, morgonmöte, tidningshus.   Det gäller också sammansättninga... Läs mer

Nästa höst/tisdag
Uttryck med nästa, som nästa höst eller nästa tisdag, kan missförstås. En tumregel är att nästa bara kan använd... Läs mer

Kommer att
Kommer att hålla öppet – håller öppet   På svenska har vi tre möjligheter att uttrycka framtid: 1) presens (... Läs mer

Flera och ingen
"Flera nämndemän talar ingen svenska" Så löd en rubrik, och då undrar läsaren: Vad avses egentligen? Osäkerheten ... Läs mer