Same, samisk, Sápmi och Lappland

Den här rekommendationen är vägledande för hanteringen av benämningarna same och lapp samt namnen Sápmi och Lappland i svenska texter i Finland. Den riktar sig i första hand till journalister och översättare i Finland.

 

Same och samisk

I den senaste upplagan av Svensk ordbok (2021) betecknas "lapp" som starkt nedsättande och något ålderdomligt. Använd därför inte "lapp" eftersom ordet inte längre betraktas som neutralt. Använd i stället same, det vill säga det ord som samerna själva föredrar att benämnas med.

 

Använd också samisk i stället för "lapsk" eller "lappländsk" när det handlar om frågor som berör samer, samiskan, samisk kultur och samiska frågor i allmänhet.

 

 

Sápmi och Lappland

Det samiska hembygdsområdet heter Sápmi på samiska och namnet används alltmer också på svenska. Vi rekommenderar att medierna använder namnet Sápmi i texter om samernas hembygdsområde.

 

Landskapsnamnet Lappland kan användas i sammanhang som inte direkt berör samer eller samiska frågor. Skidcentren i Saariselkä och Ylläs ligger alltså i Lappland, om landskapet överhuvudtaget behöver nämnas. Den regionala myndigheten heter Regionförvaltningsverket i Lappland.

 

De geografiska gränserna för Sápmi och Lappland är inte identiska och namnen är därför inte alltid utbytbara. Sápmi sträcker sig över de nordliga delarna av Finland, Sverige, Norge och Kolahalvön i Ryssland. För Finlands del handlar det om kommunerna Utsjoki, Enare och Enontekis som helhet tillsammans med de nordligaste delar av Sodankylä kommun. Det här betyder att till exempel Rovaniemi ligger i Lappland, inte i Sápmi.

 

Vi avråder helt från användningen av det föråldrade namnet "Sameland".

 

 
Uttalet av Sápmi

Namnet Sápmi kan uttalas antingen /säpmi/ med ett ä-ljud som i östsamiska dialekter i Finland eller med ett a-ljud som i västsamiska dialekter i Finland. I det senare uttalet med a i stället för ä förekommer variationen i längden på a-ljudet. Nationalencyklopedin ger endast ett uttal med långt a-ljud medan uttalet i västsamiska dialekter i Finland snarast är halvlångt.


Läs också Språkrådet i Sverige om hanteringen av laddade ord för grupper av människor.


Källor: Institutet för de inhemska språken, Svensk ordbok, Giellagas-instituhtta vid Uleåborgs universitet och Nationalencyklopedin