Same, samisk, Sápmi och Lappland

Den här rekommendationen är vägledande för hanteringen av benämningarna same och lapp samt namnen Sápmi och Lappland i svenska texter i Finland. Den riktar sig i första hand till journalister och översättare i Finland.

 

Same och samisk

I den senaste upplagan av Svensk ordbok (2021) betecknas "lapp" som starkt nedsättande och något ålderdomligt. Använd därför inte "lapp" eftersom ordet inte längre betraktas som neutralt. Använd i stället same, det vill säga det ord som samerna själva föredrar att benämnas med.

 

Använd också samisk i stället för "lapsk" eller "lappländsk" när det handlar om frågor som berör samer, samiskan, samisk kultur och samiska frågor i allmänhet.

 

 

Sápmi och Lappland

Det samiska hembygdsområdet heter Sápmi på samiska och namnet används alltmer också på svenska. Vi rekommenderar att medierna använder namnet Sápmi i texter om samernas hembygdsområde.

 

Landskapsnamnet Lappland kan användas i sammanhang som inte direkt berör samer eller samiska frågor. Skidcentren i Saariselkä och Ylläs ligger alltså i Lappland, om landskapet överhuvudtaget behöver nämnas. Den regionala myndigheten heter Regionförvaltningsverket i Lappland.

 

De geografiska gränserna för Sápmi och Lappland är inte identiska och namnen är därför inte utbytbara. Sápmi sträcker sig över de nordliga delarna av Finland, Sverige, Norge och Kolahalvön i Ryssland. För Finlands del handlar det om kommunerna Utsjoki, Enare och Enontekis som helhet tillsammans med de nordligaste delar av Sodankylä kommun. Det här betyder att till exempel Rovaniemi ligger i Lappland, inte i Sápmi.

 

Vi avråder från användningen av namnet ”Sameland”. Namnet är inte entydigt eftersom det ibland används som synonym till Sápmi, ibland som synonym till Lappland.

 

 
Uttalet av Sápmi

Namnet Sápmi kan uttalas antingen /säpmi/ med ett ä-ljud som i östsamiska dialekter i Finland eller med ett a-ljud som i västsamiska dialekter i Finland. I det senare uttalet med a i stället för ä förekommer variationen i längden på a-ljudet. Nationalencyklopedin ger endast ett uttal med långt a-ljud medan uttalet i västsamiska dialekter i Finland snarast är halvlångt.


Läs också Språkrådet i Sverige om hanteringen av laddade ord för grupper av människor.


Källor: Institutet för de inhemska språken, Svensk ordbok, Giellagas-instituhtta vid Uleåborgs universitet och Nationalencyklopedin

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.