Homosexuella, bisexuella, transpersoner – en ordlista

asexuell
En asexuell person känner sig inte attraherad av andra, har ingen sexlust, eller känner inget behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

 

bisexuell
Person som attraheras av personer oavsett kön, eller av fler än ett kön.

 

cisperson
Person vars könsidentitet överensstämmer med det kön som registrerades vid födseln.

 

gay
Homosexuell person.

 

hbtq
Förkortningen hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och queerpersoner (q). Ibland ser man längre förkortningar, som hbtqia+, där i står för intersex, a för asexuell och + för att visa att förkortningen också kan omfatta andra läggningar och identiteter.

 

heterosexuell
Person som attraheras av någon av ett annat kön än det egna.

 

homosexuell
Person som attraheras av någon av samma kön.

 

ickebinär, intergender eller genderqueer
Person som har en könsidentitet som är mellan eller bortom traditionella könskategorier (man och kvinna) eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.

 

intersex
Intersex står för medfödda tillstånd där den fysiska könsutvecklingen inte är typisk. Det biologiska könet kan alltså inte entydigt definieras som kvinnligt eller manligt hos en person med intersexvariation. Undvik ordet intersexuell, eftersom det här inte har med sexualitet att göra. I Finland använder flera organisationer ordet interkönad i stället för intersex. Tydliggör för läsarna eller lyssnarna att interkönad och intersex betyder samma sak.

 

lesbisk
Homosexuell kvinna.

 

pansexuell
Person som attraheras av personer av alla kön, eller som attraheras av personer oavsett kön.

 

queer
Ordet används i många betydelser. Det fungerar som en paraplybeteckning som refererar till hbtq-personer, men är också benämningen på en akademisk forskningsposition. I den studerar man det så kallade normala från minoritetens synvinkel. Queer är också ett generellt avståndstagande från fasta identiteter som inte bara behöver inbegripa hbtq-personer utan även heterosexuella.


Queerteori kritiserar fasta kategorier och etiketter, liksom uppdelningen i vad som anses normalt respektive avvikande, framför allt när det gäller sexualitet och kön.

 

transition
Den period då man exempelvis ändrar namn och pronomen och genomgår kroppsliga förändringar i form av könsbekräftande vård.

 

transperson
Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck avviker från det kön som registrerades vid födseln. En transpersons könstillhörighet kan vara till exempel man, kvinna eller ickebinär. Begreppet har inte med sexuell identitet att göra. Undvik därför ordet transsexuell.

 

 

Källor: RFSU:s ordlista, Begreppsordlistan på RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.