Var sparsam med samt

Samt förekommer vanligen inte i talspråk, utan hör hemma i skriftspråket.

 

I vårdat talspråk kan vi i stället upprepa och och utnyttja pauser, tempo och betoningar. Även i skriftspråket ska samt användas sparsamt, eftersom det lätt ger ett formellt intryck. Och är det normala i alla typer av texter, medan samt kan användas då och inte är tillräckligt tydligt.

 

Här följer några exempel där det är lämpligt att använda samt i stället för och i skrift:

De två misstänkta brotten skedde mellan den 23 mars och den 5 april samt den 7 april i år.
Det återstår mycket jobb – som interna kabeldragningar genom tornet samt kopplingar och installationer invändigt.

 

I övriga fall är och att föredra.

 

Exempel där man kan upprepa och:

Trafikregler och vett och etikett är något Brandt alltid tagit i beaktande i ridskolan. 
Han arbetar för jämställdhet mellan könen och ett jämlikt och inkluderande arbetsliv.
En arbetsgrupp med uppgift att se över lagstiftningen och praxis när det gäller frigivning av livstidsfångar och särskilt farliga våldsbrottslingar har tillsatts av Justitieministeriet.

 

 

Källa: Språkrådet