Uttryck i årsredovisningar

Nyckeltal och centrala termer i balansräkningar. 


Bokföringslagen, bokföringsförordningen 
och aktiebolagslagen finns på Finlex. De centralaste nyckeltalen i årsredovisningarna finns listade och kort förklarade i Mikael Reuter: Översättning och språkriktighet, Helsingfors 2001. 


Notera: 
Upprätta bokslut för laatia tilipäätös 
Teckna aktier för merkitä osake 
Upplösa reserver för purkaa varaus 

Konceptualisera eller produktifiera för tuotteistaa 
Resultatavräkna för tulouttaa 
Sysselsatt kapital för sijoitettu pääoma 
Utkontrakteralägga ut för ulkoistaa 
Antalet anställda för henkilöstön määrä 
Lönebikostnader för henkilöstösivukulut 

Tala om lönsam och olönsam, inte "vinst- och förlustbringande".

 

current ratio balanslikviditet
efektiivinen tuottoprosentti direktavkastning
käyttöomaisuus anläggningstillgångar
liikevaihto omsättning
liikevoitto (-tappio) rörelsevinst (-förlust)
maksuvalmius likviditet
oma pääoma eget kapital
omatvarat kapitalbas (bank)
omavaraisuus soliditet
pakollinen varaus avsättning
pysyvät vastaavaa beståendeaktiva
quickratio kassalikviditet
rahoitusomaisuus finansiell tillgång
ROA, kokonais pääoman tuotto avkastning/räntabilitet på totalt kapital
ROE, oman pääoman tuotto avkastning/räntabilitet på eget kapital
ROI, sijoitetun pääoman tuotto avkastning/räntabilitet på sysselsatt kapital
tase balansräkning
taseen loppusumma balansomslutning
tilikauden voitto (tappio) räkenskapsperiodens vinst (förlust)
tilinpäätössiirtojen kertymä ackumulerade bokslutsdispositioner
tuloslaskelma resultaträkning
vaihto-omaisuus omsättnings tillgångar
vaihtuvat vastaavat rörliga aktiva
vakavaraisuus soliditet, kapitaltäckning (bank)
vapaaehtoinen varaus reserv
vastaavaa aktiva
vastattavaa passiva
vieras pääoma främmande kapital