Trygg och säker – två ord med överlappande betydelse

Trygg och säker (liksom trygghet och säkerhet, trygga och säkra) är båda ord med ett brett betydelseomfång vilket innebär att betydelserna ofta delvis täcker varandra. Synonymer till varandra är de ändå inte.

 

Grundbetydelsen hos trygg ligger på det psykiska planet, och vad som upplevs som tryggt eller otryggt är subjektivt. En människa som känner sig trygg är inte hotad eller oroad av något. I förhållande till trygg har säker en kanske mer konkret och objektiv betydelse: som inte medför fara. Vi kan till exempel tala om säkra vägar, säkra länder och säkra platser/gömställen.

 

EU uppmanade i höstas medlemsländerna att införa en lista över så kallade säkra ursprungsländer i sin asylpolitik. Definitionen på ett säkert land lyder:

"Ett säkert land ska vara rättssäkert och demokratiskt. Där ska det i allmänhet inte förekomma förföljelse, tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och inget hot på grund av urskillningslöst våld eller situationer av internationell eller intern väpnad konflikt."

 

I samhällsplaneringen skiljer man åt begreppen trygghet och säkerhet. Trygghet innebär en känsla eller upplevelse som påverkar många människor i exempelvis ett bostadsområde, ett centrum eller i offentliga miljöer. Känslan av trygghet påverkas av rent konkreta saker som belysning, klotter, buskar, närhet till människor, och platsen kan upplevas som otrygg trots att den kan vara säker och relativt ofarlig.

 

Säkerhet kan bedömas utifrån konkreta fakta och fysiska åtgärder. Säkerheten är också mätbar exempelvis med brottsstatistik och kan ökas genom olika insatser (larm, polisbevakning). Men åtgärder som dessa behöver nödvändigtvis inte tillföra en ökad trygghetskänsla - till exempel kan privata gatupatruller upplevas som otryggt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.