Tillstånd, lov och licens

Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, samtycke (suostumus) eller tillåtelse. För att veta vilket ord som ska användas på svenska i ett visst sammanhang är det bäst att kontrollera vad det står i lagtexter på finlex.fi eller i Svenskt lagspråk i Finland eller Stora finsk-svenska ordboken.

 

Ett tillstånd är en förklaring att inga hinder föreligger för en viss verksamhet. Det är ofta utfärdat av en myndighet. Ett lov är en tillåtelse av mer informell karaktär, enligt Svensk ordbok.

 

I lagtext är tillstånd det vanligaste ordet, men det finns flera undantag. Några exempel:

  • rakennuslupa = bygglov
  • purkamislupa = rivningslov
  • toimilupa = koncession (tillstånd av regeringen eller en myndighet); ibland verksamhetstillstånd
  • pyyntilupa (metsästyslupa) = jaktlicens


Poikkeuslupa
kan ibland vara dispens och ibland undantagslov.

Dispens används i fråga om undantag i enskilda fall från föreskrivna krav eller villkor, till exempel i samband med jaktlicens och behörighet för tjänster.

Undantagslov (eller tillstånd till undantag) används till exempel i naturvårdslagen och skogslagen. I vardagsspråk används undantagslov också i samband med bygglov.

 

Observera att undantagstillstånd (poikkeustila) betyder tillstånd i ett land vid kris då vissa grundlagsenliga rättigheter sätts ur spel. Undantagstillstånd kan inte användas som synonym till undantagslov.

 

Rättsordningen i Finland och Sverige skiljer sig i viss mån åt, och därför kan de termer som används i Sverige inte alltid användas i Finland. Till exempel termen marklov, som används i Sverige, kan inte användas som synonym till den finländska termen tillstånd för miljöåtgärder (maisematyölupa). Däremot används termen miljötillstånd (ympäristölupa) i både Finland och Sverige.

 

Källor: finlex.fiSvenskt lagspråk i FinlandStora finsk-svenska ordbokenSvensk ordbok utgiven av Svenska Akademientermbanken Tepa

 

Skrivet 23.11.2018