Termer om brott och straff på svenska och finska

alustava tutkinta preliminär utredning

Olycksutredningscentralen kan göra en preliminär utredning innan en säkerhetsutredning inleds efter en allvarlig olycka.

 

esiselvitys  förutredning

Innan en förundersökning av ett brott inleds kan en förutredning göras. Undvik "preliminär utredning" i den här betydelsen, även om det förekommer i Polisens översatta pressmeddelanden.

 

esitutkinta  förundersökning
Förundersökningen görs av polisen.

 

julistaa tuomio  avkunna domen
I enkla mål avkunnas domen ofta redan samma dag. I mer komplicerade fall kan domen meddelas skriftligt som en så kallad kanslidom (kansliatuomio).
Om åtalet bifalls (hyväksyä) är domen fällande (langettava). Om åtalet förkastas (hylätä), är domen friande/frikännande (vapauttava).

 

laskea vapaaksi  frige
Polisen måste inom 24 timmar besluta om den gripne ska friges eller anhållas.

 

loppulausunto  slutplädering
Parterna avslutar huvudförhandlingen med varsin slutplädering.

 

maksuton oikeudenkäyntifri rättegång 

 

nostaa syyte väcka åtal

 

oheissakko böter som tilläggsstraff

 

olla vangittu  vara häktad

 

ottaa kiinni  gripa
Den juridiska innebörden är densamma som i allmänspråket, det vill säga att rent konkret ta fast en person. Den misstänkte brottslingen grips av polisen.

 

pidättää  anhålla
Beslut om att anhålla en brottsling kan endast fattas av åklagaren och tillräckligt höga polisbefäl samt vissa andra motsvarande tjänstemän. Förutsättningarna för ett anhållande är noggrant preciserade; först och främst att personen på sannolika skäl (todennäköisin syin) misstänks för brott.

 

päiväsakko  dagsbot, plural dagsböter
De vanligaste straffen är dagsböter samt villkorligt (ehdollinen) eller ovillkorligt fängelse (ehdoton vankeus). För lindrigare förseelser som till exempel fortkörning kan man få ordningsbot (rikesakko).

 

rikosasia eller rikosjuttu brottmål
(inte "brottsmål")
Om brottet leder till åtal och ärendet tas upp i en domstol är det fråga om ett brottmål. Brottslingen blir dömd enligt strafflagen (rikoslaki) och brottet införs i straffregistret (rikosrekisteri).

 

sakon uhkallavid vite

 

syyteharkinta  åtalsprövning
När förundersökningen är klar går ärendet till åklagaren (syyttäjä) för åtalsprövning.

 

tunnistamistilaisuus  vittneskonfrontation
Polisiär åtgärd vid utredning av brott när man har en starkt misstänkt gärningsman och vill undersöka om ett vittne kan känna igen (identifiera) denna.

 

tutkintavanki  häktad 
(inte "rannsakningsfånge")

 

tutkintavankila  häkte
(inte "rannsakningshäkte")

 

valittaa  överklaga
Ordet överklaga i bemärkelsen anföra besvär rekommenderas i första hand. Om det finns risk för att överklaga förväxlas med klagan (kantelu på finska) kan andra alternativ vara lämpliga, till exempel anföra besvär, söka ändring. Observera också prepositionerna i sammanhanget:

  • överklaga/söka ändring i ett beslut
  • söka ändring/överklaga genom besvär
  • överklaga/anföra besvär/söka ändring hos Högsta domstolen/hovrätten
  • lämna in besvär till hovrätten.

 

valitus  besvär 
Grundformen är alltid pluralis; vi kan med andra ord inte använda formen ett besvär eller besväret. Valitus hylättiin/hyväksyttiin är på svenska besvären förkastades/godkändes

 

vangita  häkta
Yrkande om häktning/häktningsyrkande (vangitsemisvaatimus) måste framställas senast den tredje dagen efter gripandet. Beslut om häktning kan tas bara av en domstol. En misstänkt kan också häktas om han eller hon enbart är skäligen misstänkt (syytä epäillä) för brott. Häktningsärendet (vangitsemisasia) behandlas oftast inom stängda dörrar (suljetuin ovin). Observera att uttrycket "lyckta dörrar" inte längre rekommenderas. 


vangitseminen  häktning

 

vankeus fängelse

 

vankeustuomio fängelsedom

 

vanki  fånge
(i Sverige: intagen)

 

virallinen syyte allmänt åtal


yhdyskuntapalvelu  samhällstjänst


yhteisösakko  samfundsbot
Juridiska personer kan dömas till samfundsböter (i Sverige: företagsböter).

 

Uppdaterad 28.5.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.