Ska och skulle

Förslag eller önskemål i bisatsen

I en bisats som uttrycker förslag eller önskemål använder vi skulle när predikatet i huvudsatsen också står i förfluten tid.

Hon föreslog att de skulle komma på fredag.
Han ville att hans son också skulle bli en skicklig backhoppare.

 

Om predikatet i huvudsatsen står i närvarande tid använder vi ska i bisatsen.

Hon föreslår att bastun skall byggas vid stranden.
Arbetsgivarna vädjar om att de föreslagna lösningarna ska godkännas.
Målet med den nya läroplanen är att eleverna ska integreras i samhället.

 

Ibland kan vi i stället för ska välja presens i bisatsen.

Miljövännerna önskar att utsläppen i haven minskar.
Kommitten föreslår att det byggs en bro över sundet.
Enligt ministeriets förslag förbättras Hangövägen så snart som möjligt.

 

Finskans jotta + isi

Finskans jotta + konditionalisformen av verbet översätts till svenska med:

för att + ska eller skulle (kunna) enligt tidsformen i huvudsatsen.
för att kunna eller för att + infinitiv om huvudsats och bisats har samma subjekt.

Företaget har köpt nya datorer för att arbetet ska bli effektivare.
Det nya programmet kräver större minneskapacitet hos datorn för att det ska kunna tas i bruk.
De blev tvungna att köpa en större bostad för att alla möbler skulle få plats.

 

Om-satsen

I om-satsen använder vi preteritum (eller konjunktiv) och i huvudsatsen skulle (eller vore, kunde) om det uttryckta villkoret strider mot verkligheten.  Finskan har isi-formen både i villkorssatsen och i huvudsatsen.

Om jag hade mera pengar skulle jag vara en lycklig man.
Om vi inte hade haft en ekonomisk depression i början av 1990-talet, skulle vårt sysselsättningsläge nu ha varit bättre (hade vårt sysselsättningsläge nu varit bättre).

 

Om villkoret i om-satsen är tänkbart använder vi presens eller skulle + infinitiv i huvudsatsen.

Om Janne Ahonen vinner världscupen i backhoppning, blir många finländare glada.
Om hon skulle/Skulle hon lyckas bra i testet får hon kanske jobbet.
Om riksdagen antar lagen nu, träder den i kraft först vid årsskiftet.

 

Källa: Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet, s. 143ff

 

Uppdaterad 7.12.2017