Om anställning, tjänst och behörighet

kelpoisuus = behörighet; lämplighet

 

kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)

 

kelpoisuuskoe = lämplighetsprov (lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007); behörighetsprov (revisionslagen 459/2007)

 

kelpoisuusvaatimusbehörighetsvillkor, behörighetskrav när tonvikten ligger på den formella behörighet som alltid ska anges i lag eller förordning. Jämför pätevyysvaatimus = kompetenskrav (när tonvikten ligger på den faktiska förmågan).

 

kielitaitoa koskeva kelpoisuusvaatimus = behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper

 

palvelussuhde = anställningsförhållande, anställning är den allmänspråkliga motsvarigheten, som dock inte anger vilken anställningsform det är fråga om. I kommunala sammanhang avser palvelussuhde såväl tjänsteförhållanden (virkasuhde) som arbetsavtalsförhållanden (työsuhde/työsopimussuhde), jämför työsuhde.

I militära sammanhang används ibland tjänstgöringsförhållande (lagen om försvarsmakten 551/2007), jämför dock palvelusolosuhteet.

 

palvelussuhteen ehdot = anställningsvillkor (statstjänstemannalagen 11 kap.). Jämför työehdot (avser anställningsvillkor enligt arbetsavtalslagen, 55/2001).

 

työsopimussuhde = arbetsavtalsförhållande

 

työsuhde = anställningsförhållande, anställning; arbetsavtalsförhållande
Anställningsförhållande (arbetsavtalslagen 55/2001) eller anställning kan användas, men dessa ord har en vidare betydelse än työsuhde och anger inte som det finska ordet exakt vilken typ av anställning det är fråga om (jämför palvelussuhde).

 

I texter där det görs skillnad mellan tjänsteinnehavare och andra anställda avser työsuhde en anställning enligt arbetsavtalslagen. I sådana texter måste man därför välja ett mer exakt ord, till exempel arbetsavtalsförhållande (työsopimussuhde), se 46 § (305/2003) i kommunallagen. I viss äldre lagstiftning används fortfarande "arbetsförhållande" (ett ord som i nyare lagstiftning bör reserveras för työolosuhteet).

 

työ- tai virkasuhde = arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

 

työsuhteinen, työsopimussuhteinen = anställd i arbetsavtalsförhållande, anställd genom/med arbetsavtal

 

virka = tjänst

 

julistaa virka haettavaksi = förklara en tjänst ledig, ledigförklara/utlysa en tjänst (inte "lediganslå").

 

täyttää virka = tillsätta en tjänst

 

viran täyttäminen = tillsättning av tjänst

 

virkasuhde = tjänsteförhållande (statstjänstemannalagen 750/1994), jämför palvelussuhde

 

Källa: statsrådets svenska språknämnd informerar 3/2013

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.