Ny avfallslag ger delvis ny terminologi

Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Samtidigt uppdaterades terminologin delvis. 

Avfallshantering (jätehuolto) Se också behandling av avfall. Hantering och behandling av avfall är en vanlig fras i avfallssammanhang.

Avfallsmäklare
(jätteen välittäjä) En person som bland annat yrkesmässigt köper, säljer eller förmedlar avfall.

Behandling av avfall
(jätteen käsittely)

 

Bortskaffande av avfall (jätteen loppukäsittely) Det heter inte slutbehandling, men slutbehandling av kärnavfall förekommer.


Deponering
(kaatopaikalle sijoittaminen)

Farligt avfall (vaarallinen jäte) Det heter alltså inte längre problemavfall (ongelmajäte) eller riskavfall som problemavfall ibland också kallats. Dessutom har EU:s direktiv om deponering av avfall bland annat icke-farligt avfall (tavanomainen jäte) och inert avfall (pysyvä jäte).

Insamling av avfall
(jätteen keräys

Internationell avfallstransport (jätteen kansainvälinen siirto) Ingen förflyttning eller överföring här.

Kommunalt avfall
(yhdyskuntajäte) Kommunalt avfall är ordet, inte samhällsavfall. 

Materialåtervinning
(jätteen kierrätys) Notera också återanvändning och återvinning av avfall. 

Återanvändning (uudelleenkäyttö) Notera också materialåtervinning och återvinning av avfall.

Återvinning av avfall
(jätteen hyödyntäminen) Notera också materialåtervinning och återanvändning. 

Ordet deponering förekommer alltså i lagtexten. Men tyvärr heter det fortfarande avstjälpningsplats (kaatopaikka) trots att både Sverige och EU mestadels har deponier. I en ganska färsk förordning före- kommer dock deponigas (kaatopaikkakaasu). Slå gärna ett slag för deponi och glöm inte bort ordet soptipp

Principen (om att) förorenaren betalar
(
aiheuttamisperiaate, Polluter Pays Principle, PPP). 


Källa: Ord om ord 1/2012. Språkliga tips från riksdagens svenska byrå
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.