Myndigheter och organisationer

Versalt eller gement? Här hittar du exempel på hur en mängd myndigheter, centrala organisationer och domstolar skrivs.

 

Aalto-universitetet
Arbetarskyddscentralen
arbetarskyddsdistrikt
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarna för servicebranscherna rf, Palta
Arbetshälsoinstitutet, TTL
arbets- och näringsbyrån (i X)
Arbetskraftsinstitutet
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
Arbets- och näringsministeriet, ANM

Arctia
Arkivverket
armén
arméstaben

Barnombudsmannen, BO (myndigheten)
barnombudsmannen, BO (personen)
Befolkningsförbundet
Boreal Växtförädling

Brottspåföljdsmyndigheten

Business Finland


Centralen för turistfrämjandet, CTF
Centralen för undersökning av olyckor
Centralhandelskammaren
Centralkommissionen för konst
Centralkriminalpolisen, CKP
Centret för internationellt personutbyte, Cimo
Civiltjänstcentralen
CSC, IT-centret för vetenskap
Cybersäkerhetscentret


Dataombudsmannen (som myndighet)
dataombudsmannen (som person)
Datasekretessnämnden
Delegationen för jämställdhetsärenden, Tane

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Vane

Diskrimineringsombudsmannen
domkapitlet


Energimyndigheten
Europainformationen
Europeiska institutet för kriminalpolitik
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Fackförbundet Pro
fakultet vid universitet, till exempel filosofiska fakulteten
Finansbranschens centralförbund rf
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara
Finansinspektionen
Finansministeriet

Finavia
Finlands Akademi
Finlands Bank
Finlands delegation i Europarådet
Finlands Exportkredit Ab 
Finlands filmarkiv
Finlands filmstiftelse
Finlands Industriinvestering
Finlands Kommunförbund, Kommunförbundet
Finlands miljöcentral, Syke, miljöcentralen
Finlands Nationalopera, Operan
Finlands Nationalteater, Nationalteatern
Finlands Näringsliv EK
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands Röda Kors, FRK, Röda Korset
Finlands Sjömans-Union, FSU, Sjömansunionen
Finlands skogscentral, Skogscentralen
Finlands svenska lärarförbund, FSL
Finnfund, fonden för industriellt samarbete

Finnpilot
Finnvera
Finska centralen för utsädespotatis, Centralen för utsädespotatis
flygvapnet
Folkpensionsanstalten, FPA
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, MTT
Forskningsetiska delegationen
Forststyrelsen
Fängelsedomstolen
Försvarets materielverk 
Försvarshögskolan
Försvarsmakten (den centrala myndigheten)
försvarsmakten (verksamheten)
Försvarsministeriet, FSM
Försäkrings- och finansrådgivningen
Försäkringsdomstolen

Försäkringsinspektionen
Försörjningsberedskapscentralen, FBC
förvaltningsdomstolen (om regional förvaltningsdomstol)

Geodetiska institutet
Geologiska forskningscentralen, GTK
Gränsbevakningsväsendet

Handels- och industriministeriet
Havsforskningsinstitutet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS
Helsingfors Stadsteater, Stadsteatern
Helsingfors universitet, även andra orter versalt + universitet
Helsingfors universitetssjukhus, HUS
hovrätten
Helsingforsregionens miljötjänster, HRM
Helsingforsregionens trafik, HRT
Huvudstaben
härad, häradsåklagare, häradsämbete
Högsta domstolen, HD
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD

Inrikesministeriet, IM
Institutet för de inhemska språken, Språkinstitutet
Institutet för hälsa och välfärd, THL
Internationella brottmålsdomstolen
Internationella olympiska kommittén, IOK

Jord- och skogsbruksministeriet, JSM
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Jorddomstolen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra
justitiekansler, JK
Justitiekanslersämbetet
Justitieministeriet, JM
Justitieombudsmannen, JO (myndigheten)
justitieombudsmannen, JO (personen)
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen, JämO (myndigheten)
jämställdhetsombudsmannen, JämO (personen)
Järnvägsverket

Keva, pensionsanstalten Keva
Kommunernas garanticentral
Kommunernas pensionsförsäkring
Kommunikationsministeriet, KM
kompetenscentrum inom det sociala området
Koncernskattecentralen
Konkurrens- och konsumentverket, KKV
Konkursombudsmannen (myndigheten)
konkursombudsmannen (personen)
Konstindustriella högskolan, Taik
Konsumentforskningscentralen
Konsumentombudsmannen (myndigheten)
konsumentombudsmannen (personen)
Konsumenttvistenämnden
Konsumentverket
Kontrollcentralen för växtproduktion
Kriminalvårdsväsendet
Kulturkontakt Nord (tidigare Nordens institut i Finland, Nifin)
kustbevakningen
Kyrkostyrelsen

lagtinget (Åland)
landskapsregeringen (Åland)
Landsbygdsverket, Mavi
Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA
Lantmäteriverket, LMV
Livsmedelsverket
Luftfartsförvaltningen
Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Läkemedelsverket
länsstyrelsen, länsstyrelsen i Södra Finlands län
Löntagarnas forskningsinstitut

marinen
Marknadsdomstolen
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, Möcs
Meteorologiska institutet
Migrationsverket, Migri
Miljöministeriet, MM
miljötillståndsverket
Minoritetsombudsmannen (myndigheten)
minoritetsombudsmannen (personen)
Museiverket
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, MDB
Myntverket i Finland
Mätteknikcentralen, Mikes


Nationalbiblioteket, Finlands nationalbibliotek
nationalparker
Naturhistoriska centralmuseet
Naturresursinstitutet, Luke
Nordiska ministerrådet, NMR
Nordiska rådet, NR
närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen (men till exempel Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland)

Näringslivets delegation, EVA

Näringslivets forskningsinstitut, Etla

Nödcentralsverket

Oljeskyddsfonden
Olycksutredningscentralen
Opinionsnämnden för massmedier, ONM

Patent- och registerstyrelsen, PRS
Patientförsäkringscentralen
Penningautomatföreningen på Åland, Paf
Penningautomatföreningen, RAY
Pensionsskyddscentralen, PSC 
(ekonomiska) (forsknings)institutet Pellervon taloustutkimus, PTT
polisen, trafikpolisen, kriminalpolisen, ridande polisen, och så vidare (verksamheten)
Polisstyrelsen
Polisyrkeshögskolan
presidenten, republikens president

regeringen
regional nödcentral
regionala kommissioner, Södra Finlands konstkommission
regionförvaltningsverket, RFV (men till exempel Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland)
republikens president
republikens presidents kansli
Riksarkivet
riksdagen, riksdagens kansli, riksdagens utskott
riksdagens justitieombudsman, JO (se Justitieombudsmannen)
Riksdagsbiblioteket
Riksfogdeämbetet
riksfogden
riksförlikningsmannens byrå
riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvård, Etene
riksåklagaren (personen)
Rundradion Ab, Yle, Svenska Yle
Rädda Barnen
Räddningsinstitutet
räddningsverket, regionala räddningsverk
rättshjälpsbyråer
Rättspolitiska forskningsinstitutet
Rättsregistercentralen
Röda Korset, Finlands Röda Kors, FRK


Sametinget
Senatfastigheter
Servicefacket Pam
Sibelius-Akademin
Sjöfartsverket
Skatteförvaltningen
skattebyråer
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Skyddspolisen, Skypo
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, STTV
Social- och hälsovårdsministeriet, SHM
Statens bostadsfond
Statens ekonomiska forskningscentral, Vatt
Statens filmgranskningsbyrå
Statens idrottsråd
statens konstkommissioner
Statens konstmuseum
Statens konstverkskommission
Statens kärnavfallshanteringsfond
Statens pensionsfond
Statens revisionsverk, SRV
Statens säkerhetsfond
Statens televisions- och radiofond
Statistikcentralen
Statsgarantifonden
Statskontoret
statsrevisorerna
statsrådet
Statsrådets kansli
statsrådets lägescentral
Strålsäkerhetscentralen, Stuk
Studentexamensnämnden
Svenska Finlands folkting, Folktinget
Svenska handelshögskolan, Hanken
Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc & kom
Svenska Teatern
Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea (Finnish Medicines Agency)

Teaterhögskolan
Tekniska högskolan
Teknologiska forskningscentralen, VTT 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
tingsrätt
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Tjänstemannaförbundet för specialbranscher, Erto
Trafikförsäkringscentralen, LVK
Trafikledsverket
Trafikskyddet
Transport- och kommunikationsverket, Traficom
Tullen
Tullstyrelsen
Tullverket

Undervisnings- och kulturministeriet
universitet
Utbildningsfonden
Utbildningsstyrelsen
Utrikesministeriet, UM
utsökningsverk, regionala

Wasa Teater

Vasa landsarkiv
Vasa universitet
Vasa övningsskola, Övis
Veikkaus
Vetenskapliga samfundens delegation, VSD
VR-Group Ab, VR
Vuxenutbildningsrådet
Vägförvaltningen
Värdepappersnämnden

Åbo Akademi
Åbo Svenska Teater
Åbo universitet
Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS
Åklagarmyndigheten
Ålands förvaltningsdomstol

Ålands lagting, lagtinget
Ålands landskapsregering, landskapsregeringen

 

Uppdaterad 10.8.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.