Myndigheter och centrala organisationer S-T

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk

A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

Sametinget
Senatfastigheter
Servicefacket Pam
Sibelius-Akademin
Sjöfartsverket
Skatteförvaltningen
skattebyråer
Skogscentralen, Finlands skogscentral
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
Skyddspolisen, Skypo
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, STTV
Social- och hälsovårdsministeriet, SHM
Statens bostadsfond
Statens ekonomiska forskningscentral, Vatt
Statens filmgranskningsbyrå
Statens idrottsråd
statens konstkommissioner
Statens konstmuseum
Statens konstverkskommission
Statens kärnavfallshanteringsfond
Statens pensionsfond
Statens revisionsverk, SRV
Statens säkerhetsfond
Statens televisions- och radiofond
Statistikcentralen
Statsgarantifonden
Statskontoret
statsrevisorerna
statsrådet
Statsrådets kansli
statsrådets lägescentral
Strålsäkerhetscentralen, Stuk
Studentexamensnämnden
Svenska Finlands folkting, Folktinget
Svenska handelshögskolan, Hanken
Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc & kom
Svenska Teatern
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea (Finnish Medicines Agency)
Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes

TANE, Delegationen för jämställdhetsärenden
Teaterhögskolan
Tekniska högskolan
Teknologiska forskningscentralen VTT
Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
tingsrätt
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Tjänstemannaförbundet för specialbranscher, Erto
Trafikförsäkringscentralen, LVK
Trafikskyddet
Trafiksäkerhetsverket, Trafi
Trafikverket
Tukes, Säkerhets- och kemikalieverket
Tullen
Tullstyrelsen
Tullverket


Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk

A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

Uppdaterad 12.2.2020