Myndigheter och centrala organisationer K-M

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk 
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

Keva, pensionsanstalten Keva
Kommunernas garanticentral
Kommunernas pensionsförsäkring
Kommunikationsministeriet, KM
Kommunikationsverket
kompetenscentrum inom det sociala området
Koncernskattecentralen
Konkurrens- och konsumentverket, KKV
Konkursombudsmannen (myndigheten)
konkursombudsmannen (personen)
Konstindustriella högskolan, Taik
Konsumentforskningscentralen
Konsumentombudsmannen (myndigheten)
konsumentombudsmannen (personen)
Konsumenttvistenämnden
Konsumentverket
Kontrollcentralen för växtproduktion
Kriminalvårdsväsendet

Kulturkontakt Nord (tid. Nordens institut i Finland, Nifin)
kustbevakningen
Kyrkostyrelsen

lagtinget (Åland)
landsarkiv, Vasa landsarkiv
landskapsregeringen (Åland)
Landsbygdsverket, Mavi
Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA
Lantmäteriverket
Livsmedelsverket
Lotsverket, lotsverket Finnpilot
Luftfartsförvaltningen
Luftfartsverket, luftfartsverket Finavia
Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Läkemedelsverket
länsstyrelsen, länsstyrelsen i Södra Finlands län
Löntagarnas forskningsinstitut

marinen
Marknadsdomstolen
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, Möcs
Meteorologiska institutet
Migrationsverket, Migri
miljöcentralen
Miljöministeriet, MM
miljötillståndsverket
Minoritetsombudsmannen (myndigheten)
minoritetsombudsmannen (personen)
Museiverket
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, MDB
Myntverket i Finland
Mätteknikcentralen, Mikes
Nationalbiblioteket, Finlands nationalbibliotek

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

Uppdaterad 7.1.2020