Myndigheter och centrala organisationer H-J

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk 
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

Handels- och industriministeriet
Havsforskningsinstitutet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS
Helsingfors Stadsteater, Stadsteatern
Helsingfors universitet, även andra orter versalt + universitet
Helsingfors universitetscentralsjukhus, HUS
hovrätten
Huvudstaben
Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, SAD
härad, häradsåklagare, häradsämbete
Högsta domstolen, HD
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD

Innovationsfinansieringsverket Tekes
Inrikesministeriet, IM
Institutet för de inhemska språken, Språkinstitutet
Institutet för hälsa och välfärd, THL
Institutet för Ryssland och Östeuropa
Internationella brottmålsdomstolen
Internationella olympiska kommitten, IOK

Jord- och skogsbruksministeriet, JSM
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Jorddomstolen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra
justitiekansler, JK
Justitiekanslersämbetet
Justitieministeriet, JM
Justitieombudsmannen, JO (myndigheten)
justitieombudsmannen, JO (personen)
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudmannen, JämO (myndigheten)
jämställdhetsombudmannen, JämO (personen)
Järnvägsverket

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö