Myndigheter och centrala organisationer A-E

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk

A-E  F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

Aalto-universitetet
Ara, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Arbetarskyddscentralen
arbetarskyddsdistrikt
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarna för sercvicebranscherna rf., Palta
Arbetshälsoinstitutet, TTL
arbets- och näringsbyrån (i X)
Arbetskraftsinstitutet
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
Arbets- och näringsministeriet, ANM
Arkivverket
armén
arméstaben

 

Banförvaltningscentralen, BFC
Barnombudsmannen, BO (myndigheten)
barnombudsmannen, BO (personen)
befolkningsförbundet Väestöliitto
Boreal Växtförädling

Brottspåföljdsmyndigheten
Business Finland

 

Centralen för turistfrämjandet, CTF
Centralen för undersökning av olyckor
Centralhandelskammaren
Centralkommissionen för konst
Centralkriminalpolisen, CKP
Centret för internationellt personutbyte, Cimo
Civiltjänstcentralen
CSC, IT-centret för vetenskap

 

Dataombudsmannen (som myndighet)
dataombudsmannen (som person)
Datasekretessnämnden
Delegationen för jämställdhetsärenden, TANE
domkapitlet

 

Energimyndigheten 
Etla, Näringslivets forskningsinstitut
Europainformationen
Europeiska institutet för kriminalpolitik
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
EVA, Näringslivets delegation

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk

A-E  F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 
Uppdaterad 9.12.2020