Kyrka, samfund, församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är hierarkiskt uppbyggd och består av nio stift indelade i prosterier och församlingar.

 

Ett stift är ett kyrkligt förvaltningsområde som leds av biskopen och domkapitlet. De nio lutherska biskopsstiften i Finland är: Åbo, Tammerfors, Uleåborgs, S:t Michels, Borgå, Kuopio, Lappo, Helsingfors och Esbo stift. Borgå stift är det enda svenska stiftet.

 

Biskopen är den andliga ledaren för sitt stift medan domkapitlet sköter verksamheten och förvaltningen i stiftet. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har tio biskopar.

 

Indelningen i församlingar följer kommunindelningen. Varje församling utgör en självständig enhet med egen verksamhet, ekonomi och förvaltning. I större städer med flera församlingar bildar församlingarna tillsammans en kyrklig samfällighet. En samfällighet kan också bestå av församlingar i två eller flera kommuner. Den kyrkliga samfälligheten svarar för församlingarnas ekonomi och gemensamma verksamhetsformer.

 

I november vart fjärde år hålls församlingsval. Rösträtt har alla medlemmar i en församling som fyllt sexton år. Vid församlingsval utses medlemmar i kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden, det vill säga de organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. 

 

Kyrkomötet är evangelisk-lutherska kyrkans respektive ortodoxa kyrkans högsta beslutande organ. Där behandlas ärenden som berör kyrkans lära och arbete, kyrkans lagstiftning samt förvaltning och ekonomi. Kyrkomötet samlas i Åbo två gånger per år, i maj och november.


Både Finlands evangelisk-lutherska kyrka och ortodoxa kyrkan är religionssamfund. Vid sidan om dem finns registrerade religiösa samfund vars registrering bestäms i religionsfrihetslagen.

 

Registrerade religiösa religionssamfund har rätt så stor självbestämmanderätt och kan till exempel bestämma sina relationer utifrån sin egen åskådning och sina egna behov. Föreningslagen tillämpas i stor utsträckning i fråga om samfundens organisation och förvaltning. Det behövs minst tjugo personer för att man ska kunna grunda ett religiöst samfund.

 

Jehovas vittnen, Missionskyrkan i Finland/Suomen Vapaakirkko, Katolska kyrkan i Finland och Finlands adventskyrka har det största antalet medlemmar av de religiösa samfunden i Finland.


Ekumenik är en samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden. Det sker bland annat genom diakonalt arbete, missionsarbete, teologiska samtal, genom delande av tro och uttryck för tro. Bakom ekumeniken ligger tanken att de kristna är och bör utgöra en enhet.


Källa: Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Svenska kyrkan, Nationalencyklopedin

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.