Juridiskt språk

Statsrådets meddelande och statsministerns upplysning
  Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden (tiedonanto) eller redog&o... Läs mer

Avtals- och strejktermer
Kollektivavtal (työehtosopimus)Överenskommelse om löner och anställningsvillkor ... Läs mer

Omställningsförhandlingar
Termen omställningsförhandlingar (muutosneuvottelut på finska) har ersatt termen sam... Läs mer

Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt
Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och gäll... Läs mer

Undantagsförhållanden råder i Finland
Republikens president och regeringen har konstaterat att det råder undantagsförhållanden (på fin... Läs mer

Efterlevandepension
Ordet "änkepension" är en kvarleva från tiden före den reviderade folkpensionslagen från 2007. ... Läs mer

Tillstånd, lov och licens
Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, samtycke (suostumu... Läs mer

Underrättelselagstiftning
Använd termen underrättelselagen (på finska tiedustelulaki) i stället för "spaningslagen" fö... Läs mer

Stängda dörrar
Den juridiska termen suljettu käsittely översätts med förhandling inom stängda dörrar eller ... Läs mer

Sockerskatt och tobaksskatt
Det finska värdeladdade ordet haittavero har ingen direkt motsvarighet på svenska. Det tydligaste... Läs mer

Diskrimineringslagen
Den gamla likabehandlingslagen, som bland annat har bestämmelser om diskrimineringsombudsmannen, he... Läs mer

Energicertifikat
Direktöversättningar fungerar sällan, och det gäller också för den finska termen energiatodist... Läs mer

Två juridiska termer: tappo och surma
Om ett fall behandlas som ett lindrigare brott än dråp går det inte att använda brottsbenämning... Läs mer

Om anställning, tjänst och behörighet
kelpoisuus = behörighet; lämplighet   kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)   ... Läs mer

Det heter felparkeringsavgift
Finskans pysäköintivirhemaksu översätts med felparkeringsavgift på svenska. Undvik termen "park... Läs mer

Skadegörelse
Lindrig/grov skadegörelse för finskans lievä/törkeä vanhingonteko.  ... Läs mer

Preskriberat brott
På svenska är brottet preskriberat (på finska rikos on vanhentunut).  ... Läs mer

Anbudsinfordran eller anbudsförfarande
Undvik "anbudstävling" och "anbudstävlan" (tarjouspyyntö) utom i direkta hänvisningar till svens... Läs mer

Bevisprovokation
Den officiella termen för finskans valeosto är bevisprovokation genom köp.   Förklara termen ... Läs mer

Polisanmälan heter det
När någon anmäler ett brott till polisen lämnar den in en polisanmälan (på finska rikosilmoit... Läs mer

Jämlik, jämställd
Jämlik och jämlikhet används om förhållandet mellan sociala grupper som rika kontra fattiga, i... Läs mer

Grundläggande fri- och rättigheter
Finskans perusoikeudet motsvarars av grundläggande fri- och rättigheter (jämför 2 kapitlet i v... Läs mer

Dråp, mord och avrättning
I allmänspråket betyder ordet dråp (på finska tappo) ett oöverlagt dödande och ordet mord... Läs mer

Bötesfusk
Den som ger myndigheterna felaktiga uppgifter om sina inkomster och sin förmögenhet för att undvi... Läs mer

Besöksförbud
Besöksförbud dök upp i samband med en ny lag från 1998. Besöksförbudet finns till för att sky... Läs mer

Strafflagen och straffregistret
En brottsling blir dömd enligt strafflagen (rikoslaki) och brottet införs i straffregistret (rikos... Läs mer

Häktad – tutkintavanki
Tutkintavanki motsvaras av häktad (inte "rannsakningsfånge"). Tutkintavankila ska översättas med... Läs mer

Tingshus
Den svenska motsvarigheten till finskans oikeustalo är tingshus.  ... Läs mer

Ny avfallslag ger delvis ny terminologi
Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Samtidigt uppdaterades terminologin delvis. Avfallsha... Läs mer

Beslagta föremål, omhänderta djur
Finlands lag talar om att djur tas i beslag, men det rimliga ur språklig synvinkel är ändå att d... Läs mer

Grundtrygghet och motsvarande begrepp
Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård o... Läs mer

Genomsökning
Använd ordet genomsökning hellre än "rannsakan" som sammanfattande begrepp.    En ny tvångsm... Läs mer

Begära omprövning
Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära omprövning av beslutet (... Läs mer

EU-terminologi
Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officie... Läs mer

Selvitys är inte alltid utredning
Översätt inte slentrianmässigt varje finsk selvitys med utredning på svenska. Oftast handlar de... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt möns... Läs mer

Lag och rätt
Det engelska ordet law ska inte översättas med lag i sammanhang som international law, criminal la... Läs mer

Besvär – valitus
Finskans valitus motsvaras av termen besvär. Grundformen är alltid flertal. Anvä... Läs mer

Termer om brott och straff på svenska och finska
alustava tutkinta – preliminär utredning Olycksutredningscentralen kan göra en preliminär utre... Läs mer

Gripa, anhålla eller häkta
Polisen griper (ottaa kiinni), åklagaren anhåller (pidättää), domstol häktar (vangita).  Eng... Läs mer

Skattesats, skattmas, skattemyndighet
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkoms... Läs mer

Vårddirektiv
Vårddirektiv (på finska hoitotahto) är en persons viljeyttringar om hens framtida hälso- och sj... Läs mer

Flyktingförläggning
Flyktingförläggning heter det ställe där asylsökande och flyktingar som kommer till Finland få... Läs mer

EU:s konstitution
Europeiska unionens medlemsstater godkände ett fördrag om upprättande av en konstitution för Eur... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.