Samhälle och politik

Snabbspårvägslinje 15
Den nya spårvägslinjen som går mellan Östra centrum i Helsingfors och Käg... Läs mer

Statsrådets meddelande och statsministerns upplysning
  Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden (tiedonanto) eller redog&o... Läs mer

Förtroendeman och förtroendeperson
Det är alltid bra att sträva efter att använda ett könsneutralt och inkluderande... Läs mer

Varsla om nedskärningar
Dåliga ekonomiska tider innebär osäkerhet för dem som är anställda. N... Läs mer

Avtals- och strejktermer
Kollektivavtal (työehtosopimus)Överenskommelse om löner och anställningsvillkor ... Läs mer

Vårdcentral
Benämningarna på de tidigare social- och hälsovårdscentralerna och de nya enhe... Läs mer

Skyddsrum
Ett skyddsrum (väestönsuoja) är specialbyggt för att ge skydd mot sådant som strålning, giftig... Läs mer

Lämna synpunkter på förslag
Ibland får allmänheten bekanta sig med planer och förslag innan slutliga beslut fattas i våra ko... Läs mer

Utsläpp som påverkar klimatet
Ordet klimat används flitigt i diskussioner om miljön. Det fungerar utmärkt i sammansättningar m... Läs mer

Anställd inom vården, dimensionering av vårdpersonalen, vårdstrejk
Använd hellre ord som vårdpersonal, sjukvårdspersonal, vårdanställda eller anställda inom vår... Läs mer

Förmåner, stöd, bidrag
Förmånstagare (etuudensaaja) är den övergripande term som används av Folkpensionsanstalten. Til... Läs mer

Inkomstfälla, arbetslöshetsfälla eller bidragsfälla i stället för "flitfälla"
I den politiska debatten kring arbetsliv och arbetsmarknad i Finland används ofta ordet kannustinl... Läs mer

Utländska universitet
Namn på utländska universitet och forskningsinstitut översätts i regel inte.Skriv alltså Oxford... Läs mer

Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt
Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och gäll... Läs mer

Partier som saknar svenskt namn
Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas &aum... Läs mer

Använd förhandsrösta och förhandsröstning om finländska val
När det gäller val i Finland ska de finländska termerna förhandsrösta ... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och fi... Läs mer

Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning
De finländska myndigheterna delar in spridningen av covid-19 i tre faser: 1. basnivå (på finsk... Läs mer

Elever, studerande och studenter
Elever undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian. El... Läs mer

Myndigheter i andra länder
När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndigh... Läs mer

Omsorgslöfte
Begreppet omsorgslöfte (hoivalupaus på finska) används av beslutsfattare för att beskriva hur sa... Läs mer

Facket, centralorganisationer och fackförbund
Fackföreningsrörelsen, fackrörelsen, facket (på finska ammattiyhdistysliike, ay-liike) är e... Läs mer

Konkurrenskraftsavtal, konkurrenskraftstimmar
I konkurrenskraftsavtalet (kilpailukykysopimus på finska) ingick en förlän... Läs mer

Äldrevård och äldreboende
Vård för äldre människor kallas äldrevård. Undvik ”åldringsvård” eftersom det är f... Läs mer

Utländska partinamn på svenska: Republikanerna och Demokraterna
Namnen på politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det här gäller &aum... Läs mer

Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor
Ordet "regeringsbas" är en direkt översättning av hallituspohja och förekommer f... Läs mer

Reviderade lagar och fullständigt omarbetade lagar
Notera att lagar och bestämmelser revideras, ändras, reformeras, omarbetas, ses över, modernisera... Läs mer

Extraval och nyval
Både extraval och nyval kan användas som benämning för det extra riksdagsval som diskuteras ... Läs mer

Besparing eller inbesparing?
Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när... Läs mer

#metoo och metoo-rörelsen
Vi rekommenderar i första hand att man skriver #metoo när man talar om själva hashtaggen. Exemp... Läs mer

Småbarnspedagogik har ersatt dagvård
Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller s... Läs mer

Bemötande
Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska. Det är fråga om ett bemötand... Läs mer

Remiss, remissbehandling, remissförfarande
Finskans lausuntokierros motsvaras på svenska av remiss, remissbehandling eller remissförfarande. ... Läs mer

Vågmästarstat eller nyckelstat
De delstater som kan spela en avgörande roll i presidentvalet i USA kan benämnas vågmästarstater... Läs mer

Sjukhus med omfattande jour
Använd termen sjukhus med omfattande jour för finskans laajan päivystyksen sairaalat. Undvik ord... Läs mer

Presidentmake/presidentmaka
Maken/makan till en president kallas på svenska för presidentmake/presidentmaka, presidentens make... Läs mer

Kommunerna i sydvästra Lappland
De finska namnen Meri-Lappi och Länsi-Pohja används mer eller mindre för att syfta på samma om... Läs mer

Djurrättspartiet
Suomen Eläinoikeuspuolue har införts i partiregistret. Partiet heter Djurrättspartiet på svensk... Läs mer

Brexit står för brittiskt utträde
Brexit står för Storbritanniens utträde ur EU. Brexit är en sammandragning av British exit. I m... Läs mer

Riksdagsledamöter
Hela detta årtusende har våra folkvalda haft titeln riksdagsledamöter, inte riksdag... Läs mer

Trygg och säker – två ord med överlappande betydelse
Trygg och säker (liksom trygghet och säkerhet, trygga och säkra) är båda ord med ett brett bety... Läs mer

Upphandlad trafik
Ostoliikenne är upphandlad trafik, trafik som upphandlas, avtalad trafik eller i ledigare texter av... Läs mer

Sockerskatt och tobaksskatt
Det finska värdeladdade ordet haittavero har ingen direkt motsvarighet på svenska. Det tydligaste... Läs mer

Spartalko är inte talko
Talko är en finlandism som behövs ibland, även i medietexter. Ordet handlar som bekant om ett gem... Läs mer

Grexit och drakma
Kortordet grexit, det eventuella grekiska utträdet ur eurozonen, är ett en-ord och det skrivs med ... Läs mer

Det heter kommunikationsminister
Ministern som leder Kommunikationsministeriet (liikenne- ja viestintäministeriö) har titeln kommun... Läs mer

Så skriver vi namn och benämningar
Namn på myndigheter och ämbetsverk samt avdelningar och enheter inom en myndighet skrivs ... Läs mer

Ett nytt mandat
Finskans lisäpaikka används bland annat om de nya platser eller mandat ett parti får... Läs mer

Nollavtal
Termen nollavtal (nollasopimus) används i Finland om arbetsavtal där det överenskomna minimiantal... Läs mer

EU-valdebatt skrivs utan s i fogen
Ska det heta EU-valdebatt eller EU-valsdebatt? Reglerna förespråkar egentligen ett foge-s i den h... Läs mer

Den ryska antihomolagen
Ryska duman röstade i juni 2013 för en lag som förbjuder något man kallar för "homosexuell prop... Läs mer

Konstituera sig
Det finska verbet järjestäytyä kan översättas på olika sätt beroende på det sammanhang där ... Läs mer

Offentliga finanser
Observera att vi i dag helst ska använda termen offentliga finanser (inte offentlig ekonomi) när v... Läs mer

Om utmärkelsetecken
På självständighetsdagen delas ordnar och andra utmärkelsetecken ut. En lista p... Läs mer

Kyrka, samfund, församling
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är hierarkiskt uppbyggd och består av nio stift indelade i ... Läs mer

Basinkomst eller medborgarlön
Ett aktuellt ord i bland annat i EU-sammanhang under våren 2013 har varit ordet basinkomst (på fin... Läs mer

Snabbklinik
Det har förekommit olika förslag på svenska alternativ för det som på finska heter terveyskiosk... Läs mer

Pensionstermer
Reformer återspeglas ofta i språkbruket, så också när det gäller d... Läs mer

Ansvarskommun
I samband med social- och hälsovårdsreformen har orden isäntäkunta och vastuukunta använts på ... Läs mer

Utdelning hellre än dividend
Tala om utdelning, inte dividend, för det finska osinko.   Vinstutdelning, aktieutdelning, utdel... Läs mer

Halvtidsöversyn
Uttrycket puoliväliriihi används på finska när regeringen samlas för att diskutera vad man ska ... Läs mer

Lönespridning eller löneintervall
Undvik ordet "gaffel", "lönegaffel" när ni beskriver en spridning. Ordet är kopierat på det fins... Läs mer

Armén, marinen och flygvapnet
Försvarsmakten i Finland är uppdelad i armén, marinen och flygvapnet. De motsvarand... Läs mer

Papperslös hellre än illegal invandrare
Det finns olika benämningar som används för att beteckna människor som befinner sig i ett land u... Läs mer

Vänstergruppens riksdagsgrupp
Vänstergruppens riksdagsgrupp är inte ett registrerat parti men grupperingen finns representerad i... Läs mer

Basnivå och vårdnivå
Det finns två nivåer på vården i en ambulans: basnivå och vårdnivå. Vid vård på basnivå s... Läs mer

Bas som informell titel
Bas som informell titel kan ibland användas i stället för chef, alltså någon som leder ett helt... Läs mer

Mandat eller mandatperiod
Mandat och mandatperiod betyder inte samma sak. Ett mandat är ett uppdrag eller en fullmak... Läs mer

Om anställning, tjänst och behörighet
kelpoisuus = behörighet; lämplighet   kelpoisuus virkaan = behörighet för tjänst(en)   ... Läs mer

Systemfel hellre än gjutfel
Observera att ordet gjutfel mestadels används konkret i svenskan, inte så mycket i överförd bem... Läs mer

Använd inte "sote"
Använd inte den finska förkortningen sote i en svensk text, utan skriv ut social- och hälsovå... Läs mer

Val mellan två slutkandidater
Finalist är visserligen en tävlande som kvalificerat sig till final men ordet uppfattas som oseri... Läs mer

Militära grader i Finland
Militära grader i Finlands armé och flygvapen Svenska    Finska Engelska ... Läs mer

Euroobligationer
Använd inte anglicismen "eurobonder" för de planerade gemensamma obligationerna för euroområdet.... Läs mer

Kommunsammanslagning
Då två eller flera kommuner slås ihop eller går samman kan man tala om kommunsammanslagning, kom... Läs mer

Ny avfallslag ger delvis ny terminologi
Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Samtidigt uppdaterades terminologin delvis. Avfallsha... Läs mer

Vårdcentral hellre än hälsovårdscentral och hvc
Ordet hälsovårdscentral är ett finlandssvenskt ord, som är gångbart enbart i Finland. I Sverige... Läs mer

Kommun- eller kommunal-
I sammansatta ord används kommun- som förled när man avser dels den enskilda kommunen, dels kommu... Läs mer

Skillnad mellan utlokalisera och utkontraktera
Kom ihåg att outsourcing och ulkoistaminen oftast inte motsvaras av utlokalisering på svenska. Tal... Läs mer

Grundtrygghet och motsvarande begrepp
Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård o... Läs mer

De obundna i Ingå
Grupperingen De obundna som är aktiva inom kommunalpolitiken i Ingå är en registrerad förening o... Läs mer

Arbetsavtal och kontrakt
Man ingår/sluter/träffar ett avtal. Ett arbetsavtal, työsopimus, ingås mellan arbetsgivaren och... Läs mer

Försvar och försvarsdag
Det finska ordet maanpuolustus är försvar på svenska. Om sammanhanget inte klart antyder vilket ... Läs mer

Avvikande mening
Finskans eriävä mielipide (ibland vastalause) är avvikande mening, reservation på svenska. Man k... Läs mer

Centrala termer om invandring
Enligt utlänningslagen kan en utlänning avlägsnas ur landet endera genom ett beslut om avvisning ... Läs mer

Lätt trafik och övergångsställe
Lätt trafik är detsamma som gles trafik med personbilar, det vill säga motsatsen till tung trafik... Läs mer

EU-terminologi
Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officie... Läs mer

Pensionssluss
Finskans eläkeputki är pensionssluss på svenska. Undvik direktöversättningar med efterledet -r... Läs mer

Abonnemang med bindning
Språkvården rekommenderar bindningsavtal, bindning och uppbindning, som används i EU-sammanhang, ... Läs mer

Samlingsregering
En samlingsregering är bildad av representanter för de flesta eller viktigaste partierna i ett lan... Läs mer

Amortera på statsskulden
Undvik finlandismen "avkorta" i samband med återbetalningen av statsskulden. På allmän svenska ta... Läs mer

EU:s topptjänster
Europeiska kommissionen har gått in för en formell och en informell benämning på de två topptj... Läs mer

Pension
Gå i pension, bli pensioneradPensionssluss (på finska eläkeputki)Invalidp... Läs mer

Selvitys är inte alltid utredning
Översätt inte slentrianmässigt varje finsk selvitys med utredning på svenska. Oftast handlar de... Läs mer

Mervärdesmat och säkra livsmedel
Den svenska motsvarigheten till det engelska uttrycket food security är tryggad livsmedelsförsörj... Läs mer

Ministerier
Namnen på centrala myndigheter och andra offentliga organ som verkar i hela landet skrivs med stor ... Läs mer

Stadskärna och innerstad
Olika delar av i synnerhet större städer har särskilda benämningar beroende på hur de ligger i ... Läs mer

Fackförbund, branschförbund
Arbetstagarna och arbetsgivarna är organiserade på arbetsmarknaden så att arbetstagarna har sin... Läs mer

Inkomstpolitiskt avtal
Arbetsmarknadscentralerna och regeringen kan ingå inkomstpolitiska uppgörelser som jämte en löne... Läs mer

Militära uttryck
Egen eld: Det engelska uttrycket friendly fire kan översättas till svenska på följande sätt: e... Läs mer

Bosättningsbidrag
Den svenska termen för asettautumisraha är bosättningsbidrag (inte "bosättningspeng" eller "bos... Läs mer

Djurrättsaktivist, aktion, räd
De aktivister som genomför en räd eller aktion (inte "tillslag") mot till exempel pälsfarmer kall... Läs mer

Medicinsk lathund
Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska... Läs mer

Partinamn skrivs med stor bokstav
Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller bå... Läs mer

Valterminologi
Observera att val står i singularis när det är fråga om ett val: Europaparlame... Läs mer

Partiorganisationer i Sverige
Samarbetsorganisationen mellan de fyra borgerliga regeringspartierna i Sverige heter officiellt Alli... Läs mer

Förkortning av politiska partier
Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med ... Läs mer

Boom, recession, konjunktursvacka och inflation
Det engelska boom, som också används i svenskan, står för ett plötsligt, kraftigt uppsving.  ... Läs mer

Kollektivavtal eller arbetsavtal?
Kollektivavtal (på finska työehtosopimus) ingås mellan fackförbund och arbetsgivarföreningar, ... Läs mer

Trängselavgift
Finskans ruuhkamaksu motsvaras inte av direktöversättningen "rusningsavgift". Det korrekta uttryck... Läs mer

Namn på politiska partier och grupperingar
Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller bå... Läs mer

Skattesats
I och med kommunallagen från 1995 slopades det gamla begreppet skatteöre och ersattes enligt möns... Läs mer

Riktlinjer
Undvik att direktöversätta finskans linjaus. På svenska kan vi välja mellan fle... Läs mer

Skattesats, skattmas, skattemyndighet
Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkoms... Läs mer

Grå ekonomi är inte detsamma som svart
Det finska uttrycket harmaa talous kan översättas med ekonomisk gråzon, grå ekonomi eller s... Läs mer

Lämna kyrkan
Använd helst uttrycket lämna kyrkan eller gå ur kyrkan (med betoning på ur). D... Läs mer

Omställningsskydd
Den finska termen muutosturva motsvaras av omställningsskydd på svens... Läs mer

Valkompass
Valkompass är det svenska ordet för finskans vaalikone. Alternativt kan orden valte... Läs mer

Europaparlamentet och dess ledamöter
Undvik ordet "meppar" när ni skriver om ledamöterna av Europaparlamentet. Ordet är varken stilist... Läs mer

EU:s konstitution
Europeiska unionens medlemsstater godkände ett fördrag om upprättande av en konstitution för Eur... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.