Homosexuella, bisexuella, transpersoner – en ordlista

Syftet med den här ordlistan är att dels ge handledning i frågor som gäller personer med olika sexuell identitet, dels skapa reda i en vokabulär som kanske är obekant och därför förvirrande. Det är viktigt att handskas med orden på ett korrekt sätt och på ett sätt som inte väcker anstöt hos läsarna. En del av orden i listan är stilistiskt sett sådana som inte passar i alla sammanhang och de bör därför användas med försiktighet i till exempel rubriker och nyhetstexter.

 

Källa: RFSU:s ordlistaGenusforskningens terminologi (Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet). Se också RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.


asexualitet. En asexuell person har ingen sexlust eller känner inget behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

 

bisexuell. Person som attraheras sexuellt av personer oavsett vilket kön de har.

 

bög. Homosexuell man. Liksom ordet flata (se nedan) uppfattas bög som rätt neutralt i dag. Tänk ändå på att det kan uppfattas som stötande i neutralt nyhetsspråk, och i synnerhet i rubriker. Ett mindre laddat ord är gay (se nedan).

 

cisperson. Person vars könsidentitet överensstämmer med normerna för det kön som registrerades vid födseln.

 

dragking. Kvinna som använder maskulina könsuttryck (kläder, kroppsspråk, accessoarer med mera) på olika arenor som ett sätt att synliggöra eller ifrågasätta könsnormer.

 

dragqueen. Man som använder feminina könsuttryck (kläder, kroppsspråk, accessoarer med mera) på olika arenor som ett sätt att synliggöra eller ifrågasätta könsnormer.

 

flata. Homosexuell kvinna. Ordet flata är tämligen neutralt i dag men i nyhetsspråk och i synnerhet i rubriker kan det eventuellt uppfattas stötande. Ett mindre laddat ord är lesbisk.

 

FTM. "Female to Male" = "kvinna till man". Ett vanligt sätt att beskriva en transpersons ursprungliga könstillhörighet i relation till den som personen känner sig som eller uttrycker.

 

gay. Homosexuell person, avser oftast män.

 

hbtq-person. Förkortningen hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och queerpersoner (q). Ibland ser man längre förkortningar där a står för asexuell, i står för intersexuell och + för att visa att förkortningen också kan omfatta andra läggningar och identiteter (hbtqia+). Kortformer behövs ibland men tänk på att de inte är så självklara i allmänspråket.

 

heterosexuell. Person som attraheras sexuellt av en person av det motsatta könet.

 

homosexuell. Person som attraheras sexuellt av en person av samma kön. Lesbisk eller flata (kvinna), bög eller gay (man).
Ordet homosexuell ska helst inte förkortas till homosex eftersom man då riskerar att betona sexet, det vill säga den sexuella akten. Använd därför det mer övergripande homo, eller gay (homopolitik, gayvigslar, gayklubb, homoadoption, gayaktivist)

 

intergender eller genderqueer. Person som har en könsidentitet som är mellan eller bortom traditionella könskategorier (man och kvinna) eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.

 

intersex. Intersex är ett samlingsnamn för en rad olika medfödda tillstånd där personens fysiska könsutveckling inte följer en typisk utveckling. Det biologiska könet på en intersexperson kan alltså inte alltid entydigt definieras som kvinnligt eller manligt, utan uppvisar variationer som på ett eller flera sätt inte följer normen.

 

lesbisk. Homosexuell kvinna.

 

metrosexuell. Heterosexuell man med samma intresse för mode och utseende som förknippas med homosexuella män inom gaykulturen.

 

MTF. "Male to female" = "man till kvinna". Ett vanligt sätt att beskriva en persons ursprungliga könstillhörighet i relation till den som personen känner sig som eller uttrycker.

 

pansexuell. Pansexualitet innebär att det biologiska könet och sexualiteten ges underordnad betydelse. En pansexuell person kan alltså attraheras av män, kvinnor, transsexuella, androgyna, intergender etc.

 

pre-op/post-op. Beteckningar för en transperson före respektive efter en könskorrigering.

 

queer. Dels en paraplybeteckning som refererar till hbt-personer, dels en akademisk forskningsposition där man studerar det "normala" i stället för det som avviker, utifrån de så kallade avvikandes position. Queer är också ett generellt avståndstagande från fasta identiteter som inte bara behöver inbegripa hbt-personer utan även heterosexuella.

Queerteori kritiserar fasta kategorier och etiketter, liksom uppdelningen i vad som anses normalt respektive avvikande, framför allt när det gäller sexualitet och kön.

 

straight. Heterosexuell person.

 

transition. Övergången från ett juridiskt kön till ett annat i en så kallad könskorrigeringsprocess där man genomgår medicinsk och kirurgisk behandling.

 

transsexuell. Ett tillstånd då en person har en könsidentitet som inte överensstämmer med det kön som registrerats vid födseln, ofta med en önskan om att korrigera kroppen så att den passar det självupplevda könet. Transsexualism har inte med sexuell identitet att göra, en transsexuell person kan vara homo-, bi- eller heterosexuell.

 

transperson. Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid avviker från normen för det kön som registrerades vid födseln. I begreppet ingår ofta transsexuella, transvestiter, intergenderpersoner, intersexuella, dragkings och dragqueens. Begreppet har inte med sexuell identitet att göra.

 

transvestit. Person som använder kläder, accessoarer, kroppsspråk eller annat som tillskrivs det "motsatta" könet.

 

Uppdaterad 16.5.2018.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.