Hela listan med myndigheter och organisationer

Versalt eller gement? Här hittar du exempel på hur en mängd myndigheter, centrala organisationer och domstolar skrivs.

 

Aalto-universitetet
Ara, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Arbetarskyddscentralen
arbetarskyddsdistrikt
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarna för servicebranscherna rf, Palta
Arbetshälsoinstitutet, TTL
arbets- och näringsbyrån (i X)
Arbetskraftsinstitutet
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
Arbets- och näringsministeriet, ANM
Arkivverket
armén
arméstaben

Banförvaltningscentralen, BFC
Barnombudsmannen, BO (myndigheten)
barnombudsmannen, BO (personen)
befolkningsförbundet Väestöliitto
Boreal Växtförädling

Brottspåföljdsmyndigheten

Business Finland


Centralen för turistfrämjandet, CTF
Centralen för undersökning av olyckor
Centralhandelskammaren
Centralkommissionen för konst
Centralkriminalpolisen, CKP
Centret för internationellt personutbyte, Cimo
Civiltjänstcentralen
CSC, IT-centret för vetenskap

Dataombudsmannen (som myndighet)
dataombudsmannen (som person)
Datasekretessnämnden
Delegationen för jämställdhetsärenden, TANE
domkapitlet


Energimyndigheten
Etla, Näringslivets forskningsinstitut
Europainformationen
Europeiska institutet för kriminalpolitik
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Evira, Livsmedelssäkerhetsverket

Fackförbundet Pro
fakultet vid universitet, t.ex. filosofiska fakulteten
Finansbranschens centralförbund rf
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara
Finansinspektionen
Finansministeriet
Finavia, luftfartsverket Finavia
Finlands Akademi
Finlands Bank
Finlands delegation i Europarådet
Finlands Exportkredit Ab 
Finlands filmarkiv
Finlands filmstiftelse
Finlands Industriinvestering
Finlands Kommunförbund, Kommunförbundet
Finlands miljöcentral, Syke, miljöcentralen
Finlands Nationalopera, Operan
Finlands Nationalteater, Nationalteatern
Finlands Näringsliv EK
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands Röda Kors, FRK, Röda Korset
Finlands Sjömans-Union, FSU, Sjömansunionen
Finlands svenska lärarförbund, FSL
Finnfund, fonden för industriellt samarbete
Finnvera
Finnpilot, lotsverket Finnpilot
Finska centralen för utsädespotatis, Centralen för utsädespotatis
Finstaship, rederiverket Finstaship
flygvapnet
Folktinget, Svenska Finlands folkting
Folkpensionsanstalten, FPA
Fordonsförvaltningscentralen, AKE
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, MTT
Forskningsetiska delegationen
Forststyrelsen
Fängelsedomstolen
Försvarets materielverk 
Försvarshögskolan
Försvarsmakten (den centrala myndigheten)
försvarsmakten (verksamheten)
Försvarsministeriet, FSM eller FsM
Försäkrings- och finansrådgivningen
Försäkringsdomstolen

Försäkringsinspektionen
Försörjningsberedskapscentralen
förvaltningsdomstolen (om regional förvaltningsdomstol)

Geodetiska institutet
Geologiska forskningscentralen, GTK
Gränsbevakningsväsendet

Handels- och industriministeriet
Havsforskningsinstitutet
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS
Helsingfors Stadsteater, Stadsteatern
Helsingfors universitet, även andra orter versalt + universitet
Helsingfors universitetscentralsjukhus, HUS
hovrätten
Helsingforsregionens miljötjänster, HRM
Huvudstaben
härad, häradsåklagare, häradsämbete
Högsta domstolen, HD
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD

Inrikesministeriet, IM
Institutet för de inhemska språken, Språkinstitutet
Institutet för hälsa och välfärd, THL
Internationella brottmålsdomstolen
Internationella olympiska kommittén, IOK

Jord- och skogsbruksministeriet, JSM
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Jorddomstolen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra
justitiekansler, JK
Justitiekanslersämbetet
Justitieministeriet, JM
Justitieombudsmannen, JO (myndigheten)
justitieombudsmannen, JO (personen)
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudmannen, JämO (myndigheten)
jämställdhetsombudmannen, JämO (personen)
Järnvägsverket

Keva, pensionsanstalten Keva
Kommunernas garanticentral
Kommunernas pensionsförsäkring
Kommunikationsministeriet, KM
Kommunikationsverket
kompetenscentrum inom det sociala området
Koncernskattecentralen
Konkurrens- och konsumentverket, KKV
Konkursombudsmannen (myndigheten)
konkursombudsmannen (personen)
Konstindustriella högskolan, Taik
Konsumentforskningscentralen
Konsumentombudsmannen (myndigheten)
konsumentombudsmannen (personen)
Konsumenttvistenämnden
Konsumentverket
Kontrollcentralen för växtproduktion
Kriminalvårdsväsendet
Kulturkontakt Nord (tid. Nordens institut i Finland, Nifin)
kustbevakningen
Kyrkostyrelsen

lagtinget (Åland)
landsarkiv, Vasa landsarkiv
landskapsregeringen (Åland)
Landsbygdsverket, Mavi
Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA
Lantmäteriverket
Livsmedelsverket
Lotsverket, lotsverket Finnpilot
Luftfartsförvaltningen
Luftfartsverket, luftfartsverket Finavia
Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Läkemedelsverket
länsstyrelsen, länsstyrelsen i Södra Finlands län
Löntagarnas forskningsinstitut

marinen
Marknadsdomstolen
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, Möcs
Meteorologiska institutet
Migrationsverket, Migri
miljöcentralen
Miljöministeriet, MM
miljötillståndsverket
Minoritetsombudsmannen (myndigheten)
minoritetsombudsmannen (personen)
Museiverket
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, MDB
Myntverket i Finland
Mätteknikcentralen, Mikes


Nationalbiblioteket, Finlands nationalbibliotek
nationalparker
Naturhistoriska centralmuseet
Naturresursinstitutet, Luke
Nordiska ministerrådet, NMR
Nordiska rådet, NR
närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen
Näringslivets forskningsinstitut, Etla
Nödcentralsverket

Oljeskyddsfonden
Olycksutredningscentralen
Opinionsnämnden för massmedier, ONM

Palta, Arbetsgivarna för servicebranscherna rf.
Patent- och registerstyrelsen, PRS
Patientförsäkringscentralen
Penningautomatföreningen på Åland, Paf
Penningautomatföreningen, RAY
pensionsanstalten Keva
Pensionsskyddscentralen, PSC 
(ekonomiska) (forsknings)institutet Pellervon taloustutkimus, PTT
Polisen, Rörliga polisen (som namn på myndighet)
polisen, rörliga polisen, trafikpolisen, kriminalpolisen, ridande polisen, osv. (verksamheten)
Polisstyrelsen
Polisyrkeshögskolan
presidenten, republikens president

Rederiverket, rederiverket Finstaship
regeringen
regional nödcentral
regionala kommissioner, Södra Finlands konstkommission
regionförvaltningsverket, RFV
republikens president
republikens presidents kansli
Riksarkivet
riksdagen, riksdagens kansli, riksdagens utskott
riksdagens justitieombudsman, JO (se Justitieombudsmannen)
Riksdagsbiblioteket
Riksfogdeämbetet
riksfogden
riksförlikningsmännens byrå
riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvård, Etene
riksomfattande handikapprådet, Vane
riksåklagaren (personen)
Rundradion Ab, Yle, Svenska Yle
Rädda Barnen
Räddningsinstitutet
räddningsverket, regionala räddningsverk
rättshjälpsbyråer
Rättspolitiska forskningsinstitutet
Rättsregistercentralen
Röda Korset, Finlands Röda Kors, FRK


Sametinget
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Helsinforsregionens miljötjänster, HRM
Senatfastigheter
Servicefacket Pam
Sibelius-Akademin
Sjöfartsverket
Skatteförvaltningen
skattebyråer
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
skogscentral, Kustens skogscentral
Skyddspolisen, Skypo
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, STTV
Social- och hälsovårdsministeriet, SHM
Statens bostadsfond
Statens ekonomiska forskningscentral, Vatt
Statens filmgranskningsbyrå
Statens idrottsråd
statens konstkommissioner
Statens konstmuseum
Statens konstverkskommission
Statens kärnavfallshanteringsfond
Statens pensionsfond
Statens revisionsverk, SRV
Statens säkerhetsfond
Statens televisions- och radiofond
Statistikcentralen
Statsgarantifonden
Statskontoret
statsrevisorerna
statsrådet
Statsrådets kansli
statsrådets lägescentral
Strålsäkerhetscentralen, Stuk
Studentexamensnämnden
Svenska Finlands folkting, Folktinget
Svenska handelshögskolan, Hanken
Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc & kom
Svenska Teatern
Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea (Finnish Medicines Agency)

Teaterhögskolan
Tekniska högskolan
Teknologiska forskningscentralen, VTT 
Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
tingsrätt
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Trafikförsäkringscentralen, LVK
Trafikskyddet
Trafiksäkerhetsverket, Trafi
Tukes, Säkerhets- och kemikalieverket
Tullen
Tullstyrelsen
Tullverket

Undervisnings- och kulturministeriet
universitet
Utbildningsfonden
Utbildningsstyrelsen
Utrikesministeriet, UM
utsökningsverk, regionala
Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, Rohto, Rohto-centralen
Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Tekes

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Wasa Teater
Vasa universitet
Vasa övningsskola, Övis
VATT, Statens ekonomiska forskningscentral
Veikkaus
Vetenskapliga samfundens delegation
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, VFFI
VPV Beklädnadsfabrik Ab
VR-Group Ab, VR
VTT, Teknologiska forskningscentralen, Statens tekniska forskningscentral
Vuxenutbildningsrådet
Vägförvaltningen
Värdepappersnämnden

Åbo Akademi
Åbo Svenska Teater
Åbo universitet
Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS
Åklagarmyndigheten
Ålands förvaltningsdomstol

Ålands lagting, lagtinget
Ålands landskapsregering, landskapsregeringen

Uppdaterad 9.12.2020