Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation

En funktionsnedsättning innebär nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.  

 

Vi talar om en person med funktionsnedsättning.

 

Exempel:
 
  • Insändaren var undertecknad av flera personer med funktionsnedsättning.
 
Använd inte ”handikappad”, som anses föråldrat och negativt laddat. Använd inte heller personbeteckningar som ”en funktionsnedsatt” eller ”en funktionsvarierad”. En funktionsnedsättning är inte en identitet, utan en diagnos. Man har en funktionsnedsättning eller en cp-skada, man är inte ”handikappad” eller ”cp-skadad”.
 
Olika personer och grupper kan ändå föredra att bli benämnda på olika sätt, och alltid då du kan ska du ta reda på vad de föredrar. Om ditt intervjuobjekt säger ”som blind har jag lärt mig” ska du inte ändra det till ”som en person med synnedsättning har jag lärt mig” i din text. 
 
Funktionshinder betyder främst hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning. 
 
Exempel:
 
  • I den nya skolbyggnaden finns flera funktionshinder – den har inte ens en ramp vid ingången. 
 
Personer är funktionshindrade då de befinner sig i en miljö som innebär hinder. Till exempel gör trappor utan en rullstolsramp dem som använder rullstol funktionshindrade.
 
Men uttrycket person med funktionshinder används också synonymt med person med funktionsnedsättning. Det kan ses som korrekt även om det inte rekommenderas. 

 

Använd person med intellektuell funktionsnedsättning hellre än ”person med utvecklingsstörning” eller någon äldre benämning.
 
Funktionsvariation är ett uttryck för att alla människor har olika sätt att fungera. Någon har en funktionsnedsättning och någon annan en funktionshöjning, som till exempel extra känsligt luktsinne. Person med funktionsvariation används ibland som en synonym till person med funktionsnedsättning, men vi avråder från det. Eftersom alla människor har funktionsvariationer finns det en risk för att man förminskar behoven hos personer med funktionsnedsättning.
 
Om det av sammanhanget framgår vad man avser kan man förstås använda funktionsvariation i stället för funktionsnedsättning:
 
  • De köpte en bil som var specialanpassad med tanke på hennes funktionsvariation.
 
Använd svår i stället för det föråldrade "grav" som adjektiv om ett sådant behövs: en svår funktionsnedsättning
 
”Handikapp” lever kvar i vissa sammansättningar där ordet kan vara svårt att ersätta med funktionsnedsättning, som i handikapptoalett och handikapparkering. Men genom att använda uttryck som tillgänglig toalett och parkering för rörelsehindrade flyttar man fokus från användarna till hur något anpassats för att fungera för fler.
 
Begreppet funktionsrätt syftar på allas rätt att fungera i olika situationer oavsett funktionsnedsättning och hinder som kan finnas i samhället.
 
Organisationen Funktionsrätt med ansvar är ett finlandssvenskt samarbetsorgan inom funktionsrättsområdet.

  

Uppdaterat 26.3.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.