Funktionshinder, funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder betyder främst hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning. 

 

Vi talar om person med funktionsnedsättning eller med funktionshinder. Om man har behov av ett ettordsuttryck kan man använda funktionshindrad.

 

Använd inte benämningen ”handikappad” om en person. Begreppet handikapp anses numera föråldrat och negativt laddat. Använd hellre svår istället för "grav" som adjektiv om ett sådant behövs: svårt funktionshindrad, en svår form av intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Undvik formuleringar som “lider av” och uttryck som beskriver funktionsnedsättningen som en begränsning om inte personen själv uppfattar det som ett lidande: Hon har haft epilepsi hela sitt liv. (Hellre än: Hon “har lidit av” epilepsi hela sitt liv.)

 

Exempel:

– Personer med funktionsnedsättningar kan ha olika specialbehov.

– Den nya skolbyggnaden är inte alls tillgänglig för funktionshindrade – den har inte ens en ramp vid ingången. 

 

 

En kort ordlista över funkistermer

 

funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett övergripande begrepp. 

 

funktionshinder 
Begreppet hänvisar till relationen mellan den omgivande miljön och individen och kan användas för att beskriva hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning. Alla personer med funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang. En person anses funktionshindrad då hen befinner sig i en miljö som ställer upp hinder, till exempel trappor utan en rullstolsramp för den som använder rullstol.

 

funktionsvariation
Begreppet betonar att alla människor fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre. Ordet avser de fysiska, psykiska eller kognitiva variationer som finns hos alla människor och är inte synonymt med funktionsnedsättning.

 

funktionsrätt
Begreppet tar fasta på människans rättighet att fungera i olika situationer oavsett funktionsnedsättning och hinder som kan finnas i samhället. Funktionsrätt handlar alltså om individens rättigheter, där man vill flytta fokus från hinder och särskilda lösningar till principen att alla har rätt till ett fungerande liv på olika plan.

I Sverige finns en organisation som heter Funktionsrätt Sverige som är ett samarbetsorgan med över 40 medlemsförbund inom funktionsrättsområdet.

 

funkis
Ett vardagligt och praktiskt ord som har börjat användas alltmer stilneutralt i sammansättningar som funkisrörelsenfunkisfrågorfunkisvänlig. Det kan fungera i sammanhang där det tydligt framgår vad funkis syftar på. 

 

handikapp
Benämningen anses föråldrad och negativt laddad, men lever kvar i vissa sammansättningar där ordet kan vara svårt att ersätta med funktionsnedsättning, såsom i handikapptoalett. Sådana ord kan också ibland med fördel ersättas med andra ord, beroende på sammanhang, till exempel tillgänglighetsanpassad toalett, tillgänglighetsanpassad möteslokal. I det exemplet flyttar man samtidigt fokus från personerna till hur något anpassats för att fungera för fler.

 

I Sverige slutade Socialstyrelsen använda ordet redan 2007. I Finland finns det fortfarande i vissa lagtexter, till exempel i lagen om service och stöd på grund av handikapp, men i andra används enbart uttryck med funktionsnedsättning (socialvårdslagendiskrimineringslagen). När man citerar de lagar som fortfarande använder “handikapp”, ska ordet förstås användas. 

 

 

 

Person med funktionsnedsättning eller funktionshindrad person?

 

Konstruktioner som består av person med, till exempel person med funktionsnedsättning eller person med synskada, har blivit allt vanligare. Person med-konstruktionerna grundar sig på uppfattningen att en del av de människor som har funktionsnedsättningar inte vill benämnas och därmed identifieras efter sin skada eller nedsättning. 

 

Tanken är att man inte är sin funktionsnedsättning utan att man helt enkelt har en funktionsnedsättning.

 

Det är råder ändå motstridiga åsikter om person med-konstruktioner alltid uppfattas som mindre negativa än ettordskonstruktioner. Person med-konstruktioner kan till exempel uppfattas distanserande och onödigt abstrakta. 

 

Det är också viktigt att komma ihåg att olika benämningar kan upplevas som olika känsliga: att till exempel benämnas missbrukare kan upplevas mer stämplande än att benämnas synskadad eller dyslektiker. 

 

Vilket språkbruk som föredras och hur det uppfattas varierar från person till person, från grupp till grupp. En del föredrar person med-konstruktioner, en del ettordskonstruktioner.

 

Använd därför de benämningar som personerna och grupperna ifråga själva föredrar, om det går att ta reda på. Annars får man välja ord efter sammanhang och språklig situation.

 

Uppdaterat 5.7.2019