EU-terminologi

Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officiellt EU-håll, men det kan vara värt att notera att medierna ofta lyckas bra med att hitta sådana. Vi får också fortsätta leva med kravet på att vara tydliga så att det inte uppstår sammanblandning mellan Europarådet och Europeiska rådet.

 

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är kvar i modifierad form. Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) byter namn till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).


Nya namn på institutioner

 

Vill man kolla den officiellt sanktionerade översättningen, så listas institutionerna i fördragets artikel 13.

 

Ministerrådet kommer från och med nu i handlingarna att omnämnas bara rådet, alltså till skillnad från Europeiska rådet (stats- och regeringscheferna). Det hindrar inte att en reporter, som kanske också refererar till "ministrarna", någon gång skriver ministerrådet om det behövs för att undvika sammanblandning med stats- och regeringscheferna.

 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen, EU:s domstol) heter det också formellt numera, men man kan ju behöva referera till EG-domstolen i ett historiskt sammanhang. Mer allmänt återstår samma historiska möjlighet att göra skillnad mellan EU:s respektive EG:s regelverk (och EU-rätten respektive EG-rätten).

 

Förstainstansrätten ska i fortsättningen benämnas Europeiska unionens tribunal.

 

Slovakiske Maros Sefcovic, som ska sköta kommissionens kontakter med andra EU-organ, kan vi titulera samordningskommissionär

 

Stavningen Rumjana Zjeleva för Bulgariens kommissionär gillas av Mediespråksgruppen framför den engelska stavning som annars lär förekomma ymnigt.

 

Kommissionens medlemmar har i stora drag fått sina ansvarsområden, även om var och en också måste godkännas av parlamentet.

 

Exempel på rekommenderade översättningar:

  • bodies: ofta organ (som när det handlar om att medlemsland anmäler vilket organ som ska ansvara för viss fråga)
  • reading (om lagförslag): behandling
  • notify: anmäla (som när medlemsland anmäler till kommissionen att ett direktiv har genomförts)
  • implement: genomföra (till exempel direktiv)
  • 3rd/third country: tredjeland, tredjeländer (icke-EU-land alt.) icke-avtalsslutande land i förhållande till avtal som EU sluter med till exempel enskilt land eller annan regional organisation)
  • position: ståndpunkt (om det är ett lands officiella politiska hållning – i mer informella sammanhang kan man förstås kalla det till exempel hållning eller åsikt)
  • provisions: bestämmelser, någon gång kan det också vara fråga om åtgärder
  • transparent: öppen, tillgänglig, klar, tydlig, genomskinlig

 

Källor (observera att uppdateringar enligt Lissabonfördraget inte nödvändigtvis är klara):

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.