Centrala termer om invandring

Enligt utlänningslagen kan en utlänning avlägsnas ur landet endera genom ett beslut om avvisning eller utvisning.

 

En person avvisas (käännyttäminen) om hon eller han kommer till Finland utan uppehållstillstånd och a) inte söker uppehållstillstånd eller b) inte beviljas uppehållstillstånd. Avvisning kan ske vid gränsen som en direktavvisning (rajalla käännyttäminen). En person kan ha vistats i Finland i flera år utan uppehållstillstånd, men det är ändå fråga om avvisning om personens ansökan om ett första uppehållstillstånd nekas.

 

En person som hunnit vistas i Finland med någon form av uppehållstillstånd kan utvisas (karkottaminen). En orsak kan vara att uppehållstillståndet gått ut och personen inte sökt nytt. En utlänning med giltigt uppehållstillstånd som begår allvarliga brott kan också utvisas. En utlänning som begår brott i Finland kan utlämnas (luovuttaminen) till sitt hemland. Beslut om utlämning fattas av vissa tingsrätter.

 

Orden förpassa och förvisa används inte längre.

 

Vistelsetiden (tre månader) påverkar bara vilken myndighet som kan fatta beslutet, inte huruvida det blir fråga om avvisning eller utvisning.

 

Kort ordlista med några nyttiga termer:

 

Asyl
På finska turvapaikka 
På engelska asylum

Uppehållstillstånd som beviljas en utlänning i asylprocessen på grund av flyktingstatus.

 

Asylsökande
På finska turvapaikanhakija 
På engelska asylum applicant/seeker

En person som begär skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. Personen får flyktingstatus om asyl beviljas honom eller henne. En asylsökande är alltså inte en flykting.

 

Flykting
På finska pakolainen 
På engelska refugee

En utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religiös uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning. Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar asyl eller som UNHCR anser vara flykting. 


Flyktingförläggning
På finska vastaanottokeskus
På engelska reception centre

Formuleringen i vår lag är: förläggning för asylsökande (på finska turvapaikanhakijoiden vastaanoottokeskus). Se lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande. 

I Sverige har man gått från ordet flyktingförläggning till mottagningsenhet som benämning för dessa boenden. Se svenska Migrationsverkets ordlista.

Det som kallas hätämajoitusyksikkö eller transit-keskus på finska kan kallas tillfällig flyktingförläggning på svenska.

Det går även bra att använda ordet ankomstboende för dessa tillfälliga enheter. Ett ankomstboende är en plats där sökande bor under den tid de får sin asylansökan registrerad innan de anvisas till en kommun, skriver Migrationsverket i Sverige.

 

Flyktingsluss
På finska järjestelykeskus 
På engelska centre for the initial reception of asylum seekers

En flyktingsluss är en mottagningsenhet för nyanlända flyktingar, som ett svar på det snabbt växande antalet asylsökande. Till flyktingslussen hänvisas de invandrare vilkas identitet är oklar eller i fråga om vilka förutsättningar för inresa är oklara. Se pressmeddelande från statsrådet.

 

Förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande
På finska palautuskielto 
På engelska non-refoulement

Förbud mot tillbakasändning (non-refoulement) innebär att ingen får sändas tillbaka till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som är omänsklig eller kränker människovärdet.

 

Förvarsenhet
På finska säilöönottokeskus

En enhet för utlänningar som tagits i förvar.

 

Heminkvartering
På finska kotimajoitus

En form av privat inkvartering då en asylsökande arrangerar sin inkvartering själv och bor hos någon släkting eller bekant under asylprocessen. Den asylsökande är ändå registrerad vid en förläggning.

 

Inreseförbud

På finska maahantulokielto 
På engelska prohibiting entry to Finland

I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning få förbud att resa in i Finland på nytt. Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare för antingen hela Schengenområdet eller bara Finland.

 

Invandrare/utvandrare
På finska maahanmuuttaja/maastamuuttaja 
På engelska immigrant/emigrant

En person som flyttar från ett land till ett annat. Ett allmänbegrepp som gäller personer som flyttar på olika grunder.

 

Kvotflykting
På finska kiintiöpakolainen
På engelska quota refugee

En person som UNHCR anser vara flykting och som har beviljats inresetillstånd inom ramen för en flyktingkvot som fastställts i budgeten.

 

Uppehållstillstånd
På finska oleskelulupa 
På engelska residence permit

Tillstånd att återkomma upprepade gånger till landet och vistas här. Beviljas utlänningar för annat än turistresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse (jämför visum).

 

Källor: Migrationsverket (Finland), TT språket, Migrationsverket (Sverige).

 

Uppdaterad 26.2.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.