Centrala termer om invandring

Enligt utlänningslagen kan en utlänning avlägsnas ur landet endera genom ett beslut om avvisning eller utvisning.

 

En person avvisas (käännyttäminen) om hon eller han kommer till Finland utan uppehållstillstånd och a) inte söker uppehållstillstånd eller b) inte beviljas uppehållstillstånd. Avvisning kan ske vid gränsen som en direktavvisning (rajalla käännyttäminen). En person kan ha vistats i Finland i flera år utan uppehållstillstånd, men det är ändå fråga om avvisning om personens ansökan om ett första uppehållstillstånd nekas.

 

En person som hunnit vistas i Finland med någon form av uppehållstillstånd kan utvisas (karkottaminen). En orsak kan vara att uppehållstillståndet gått ut och personen inte sökt nytt. En utlänning med giltigt uppehållstillstånd som begår allvarliga brott kan också utvisas. En utlänning som begår brott i Finland kan utlämnas (luovuttaminen) till sitt hemland. Beslut om utlämning fattas av vissa tingsrätter.

 

Orden förpassa och förvisa används inte längre.

 

Vistelsetiden (tre månader) påverkar bara vilken myndighet som kan fatta beslutet, inte huruvida det blir fråga om avvisning eller utvisning.

 

Kort ordlista med några nyttiga termer:

 

Asyl
fi. turvapaikka 
en. asylum

Uppehållstillstånd som beviljas en utlänning i asylprocessen på grund av flyktingstatus.

 

Asylsökande
fi. turvapaikanhakija 
en. asylum applicant/seeker

En person som begär skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. Personen får flyktingstatus om asyl beviljas honom eller henne. En asylsökande är alltså inte en flykting.

 

Flykting
fi. pakolainen 
en. refugee

En utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin härkomst, religiös uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning. Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar asyl eller som UNHCR anser vara flykting. 


Flyktingförläggning
fi. vastaanottokeskus
en. reception centre

Formuleringen i vår lag är: förläggning för asylsökande (fi. turvapaikanhakijoiden vastaanoottokeskus). Se lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande. 

I Sverige har man gått från ordet flyktingförläggning till mottagningsenhet som benämning för dessa boenden. Se svenska Migrationsverkets ordlista.

Det som kallas hätämajoitusyksikkö eller transit-keskus på finska kan kallas tillfällig flyktingförläggning på svenska.

Det går även bra att använda ordet ankomstboende för dessa tillfälliga enheter. Ett ankomstboende är en plats där sökande bor under den tid de får sin asylansökan registrerad innan de anvisas till en kommun, skriver Migrationsverket i Sverige.

 

Flyktingsluss
fi. järjestelykeskus 
en. centre for the initial reception of asylum seekers

En flyktingsluss är en mottagningsenhet för nyanlända flyktingar, som ett svar på det snabbt växande antalet asylsökande. Till flyktingslussen hänvisas de invandrare vilkas identitet är oklar eller i fråga om vilka förutsättningar för inresa är oklara. Se pressmeddelande från statsrådet.

 

Förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande
fi. palautuskielto 
en. non-refoulement

Förbud mot tillbakasändning (non-refoulement) innebär att ingen får sändas tillbaka till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som är omänsklig eller kränker människovärdet.

 

Förvarsenhet
fi. säilöönottokeskus

En enhet för utlänningar som tagits i förvar.

 

Heminkvartering
fi. kotimajoitus

En form av privat inkvartering då en asylsökande arrangerar sin inkvartering själv och bor hos någon släkting eller bekant under asylprocessen. Den asylsökande är ändå registrerad vid en förläggning.

 

Inreseförbud

fi. maahantulokielto 
en. prohibiting entry to Finland

I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning få förbud att resa in i Finland på nytt. Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare för antingen hela Schengenområdet eller bara Finland.

 

Invandrare/Utvandrare
fi. maahanmuuttaja/maastamuuttaja 
en. immigrant/emigrant

En person som flyttar från ett land till ett annat. Ett allmänbegrepp som gäller personer som flyttar på olika grunder.

 

Kvotflykting
fi. kiintiöpakolainen
en. quota refugee

En person som UNHCR anser vara flykting och som har beviljats inresetillstånd inom ramen för en flyktingkvot som fastställts i budgeten.

 

Uppehållstillstånd
fi. oleskelulupa 
en. residence permit

Tillstånd att återkomma upprepade gånger till landet och vistas här. Beviljas utlänningar för annat än turistresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse (jfr. visum).

 

Källor: Migrationsverket (Finland), TT språket, Migrationsverket (Sverige).

Uppdaterad 26.2.2019