Begära omprövning

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära omprövning av beslutet (vaatia oikaisua päätökseen). Begäran riktas till det organ som fattat beslutet. Undvik "rättelseyrkande" som är en föråldrad term. Vid behov kan man tala om flera begäranden, begärandena.

 

Att begära omprövning är inte samma sak som att överklaga (valittaa, hakea muutosta valittamalla) till en högre instans, till exempel en förvaltningsdomstol. Använd inte "besvära sig". Överklagande är nästa steg en missnöjd kommuninvånare kan ta om kommunen inte beviljar omprövning eller håller fast vid sitt tidigare beslut trots omprövning.

 

Kort ordlista

oikaisuvaatimusmenettely = omprövningsförfarande
oikaisuvaatimus = begäran om omprövning, omprövningsbegäran
oikaisuvaatimusohjeet = anvisningar om hur man begär omprövning  

 

Källa: Svenskt lagspråk i Finland

 

Uppdaterad 22.6.2023

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.