Begära omprövning

Den juridiska termen "yrka på rättelse" ersätts av termen begära omprövning inom förvaltningen.

 

En begäran om förnyad granskning av ett beslut hos det organ som har fattat beslutet, eller ibland också hos en högre myndighet inom samma förvaltningsområde eller hos t.ex. en särskild omprövningsnämnd (och inte hos en högre instans som vid överklagande), har hos oss traditionellt kallats "rättelseyrkande" (oikaisuvaatimus, ibland oikaisupyyntö).

 

I Sverige har detta kallats begäran om omprövning.

 

Nu införs termen omprövning också hos oss i samband med en ändring av förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2010.
Genom de aktuella lagändringarna stärks omprövningssystemets status och betydelse.
Samtidigt ändras den svenska terminologin.

 

Observera att en del av ändringarna i de nämnda lagarna gäller endast bestämmelsernas svenska språkdräkt.