Använd ett klart och enkelt språk

Var konkret: skriv kort och kärnfullt med rak ordföljd.

Undvik inskjutna bisatser.

 

Inbjud till läsning, använd ett ledigt språk och gärna direkt tilltal.

Undvik passivformer.

 

Undvik svårbegripliga ord, finlandismer och svengelska.

Följ skrivreglerna.

 

Förklara nödvändiga termer och skriv ut hela namn eller begrepp innan du använder förkortningar.

 

Skriv aktiva rubriker

Använd verb, undvik också här passiva former (till exempel "det föreslogs"), säg vem som gör vad (till exempel "ledamöterna föreslog").

 

Korrekturläs texten

Språkfel irriterar, försämrar helhetsintrycket och sänker trovärdigheten.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.